Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23458115

3. Місцезнаходження емітента

61091 м.Харкiв проїзд Стадiонний ,14-А

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057)713-41-05 (057)713-41-05

5. Електронна поштова адреса емітента

rita@elta.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.elta.kharkov.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента


2. Текст повідомлення

Голова комiсiї з припинення Роговий Iван Харитонович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 04.03.2019 р.(дата вчинення дiї 04.03.2019) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 17.56% Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до закiнчення процедури перетворення, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : Директор з економiки АТ " МЕА "ЕЛТА". Рiшення прийнято позачерговими зборами акцiонерiв вiд 04.03.2019 р. (протокол позачергових зборiв вiд 04.03.2019 р.). Додаткова iнформацiя, яка необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: 04.03.2019р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства були прийнятi рiшення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та створення комiсiї з припинення товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

Член комiсiї з припинення Макарук Микола Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) призначено 04.03.2019 р. (дата вчинення дiї 04.03.2019) . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 15 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до закiнчення процедури перетворення, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Керiвник фiнансового вiддiлу АТ " МЕА "ЕЛТА". Рiшення прийнято позачерговими зборами акцiонерiв вiд 04.03.2019 р. (протокол позачергових зборiв вiд 04.03.2019 р.). Додаткова iнформацiя, яка необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: 04.03.2019р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства були прийнятi рiшення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та створення комiсiї з припинення товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

Член комiсiї з припинення Клименко Iрина Валерiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 04.03.2019 р.(дата вчинення дiї 04.03.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до закiнчення процедури перетворення, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : Головний бухгалтер АТ " МЕА "ЕЛТА". Рiшення прийнято позачерговими зборами акцiонерiв вiд 04.03.2019 р. (протокол позачергових зборiв вiд 04.03.2019 р.).

Додаткова iнформацiя, яка необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: 04.03.2019р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв товариства були прийнятi рiшення про припинення товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю та створення комiсiї з припинення товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

3. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


2. Найменування посади.

Голова комiсiї з припинення

_________________

Роговий Iван Харитонович


(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)


_____________________________________(дата)