Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23458115

3. Місцезнаходження емітента

61091 м.Харкiв проїзд Стадiонний ,14-А

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057)713-41-05 (057)713-41-05

5. Електронна поштова адреса емітента

rita@elta.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.elta.kharkov.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій


2. Текст повідомлення

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Лівшиць Олександр Лазаревич, у загальній кількості акцій змінилася з 99.44% до 30%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 99.44% до 30%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.


Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Галиця Сергій Володимирович, у загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 12.44 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0% до 12.44%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.


Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Гаман Сергій Іванович, у загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 10 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0% до 10%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.


Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Макарук Микола Сергійович, у загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 15 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0% до 15%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.


Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Ракогон Олексій Володимирович, у загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 10 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0% до 10%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.


Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Роговий Іван Харитонович, у загальній кількості акцій змінилася з 0 % до 17.56%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0% до 17.56%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.


Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі : Емітент отримав інформацію від ПАТ "НДУ" 04.03.2019 р. Згiдно Перелiку акцiонерiв,частка акціонера Шайн Ганна Семенівна, у загальній кількості акцій змінилася з 0,56 % до 5%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0,56% до 5%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi.Повідомлення від власника(ів) акцій до емітента не надходило.

3. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


2. Найменування посади.

Голова комiсiї з припинення

_________________

Роговий Iван Харитонович


(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)


_____________________________________(дата)