Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент

Лівшиць Олександр Лазаревич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)


(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23458115

1.4. Місцезнаходження емітента

61091, Харківська, Фрунзенський, м.Харків, проїзд Стадіонний, 14/3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 392-00-45, 713-41-02

1.6. Електронна поштова адреса емітента

rita@elta.kharkov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

58 (3855), "Бюлетень.Цінні папери України"

28.03.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.elta.kharkov.ua

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст


Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

В звіті відсутня наступна інформація:
1д). Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств, тому інформація відсутня.
1е) Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що рейтингування не проводилося. В статутному капіталі емiтента немає державної частки, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає домiнуючого становища.
1.є) Емiтент - акцiонерне товариство, тому iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється.
2. Емітент - приватне акціонерне товариство, тому "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "6. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці", "Інформація про дивіденди", "12. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу" не надається в складі річного звіту.
9. б) iнформацiя про облiгацiї відсутня у зв'язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались;
9. в) в звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв акцiй та iнших цiнних паперiв.
9 г) в звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв похідних цінних паперів.
9. ґ) Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
12. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв i вiдповiдно не отримував гарантiй третiх осiб .
13. Протягом звітного року особлива інформація не виникала.
15-24. вiдомостi щодо цих пунктiв відсутні у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються товариством.

Товариством у складi звiту не надається:
1. рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв'язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
2. звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


3. Основні відомості про емітента


3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "МЕА "ЕЛТА"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61091

3.1.5. Область, район

Харківська, Фрунзенський

3.1.6. Населений пункт

м.Харків

3.1.7. Вулиця, будинок

проїзд Стадіонний, 14/3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серiя А01 № 424400

3.2.2. Дата державної реєстрації

18.05.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1830600,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1830600,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"

3.3.2. МФО банку

351931

3.3.3. Поточний рахунок

260033015771

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"

3.3.5. МФО банку

351931

3.3.6. Поточний рахунок

260023025771

3.4. Основні види діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12,Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням 46.69, Ремонт та технічне обслуговування електричного устатковання 33.14

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

ПС № 0573

23.09.1998

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

безстрокова

Опис

Термін дії ліцензії є безстроковим. Товариство планує використовувати її протягом своєї діяльності.

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури

31-Л

07.12.2011

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

07.12.2014

Опис

Термін діє ліцензії до 07 грудня 2014 року. Після закінчення строку дії ліцензії Товариство планує подовжити термін дії.


* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


6.1.1. Посада

Президент

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лівшиць Олександр Лазаревич

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1937

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

44

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ГП "Електроважмаш", Заступник головного конструктора, головний спеціаліст.

6.1.8. Опис

Президент має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом та посадовою інструкцією Товариства. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 44 роки. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади- ГП "Електроважмаш", заступник головного конструктора, головний спеціаліст. В іншому підприємстві посад не обіймає.


6.1.1. Посада

Директор з економіки

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Роговий Іван Харитонович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 694240, 04.11.1997, Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ГП "Електроважмаш", заступник Генерального директора з т\г виробництва.

6.1.8. Опис

Як член Ради директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 20років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади- ГП "Електроважмаш", заступник Генерального директора з т/г виробництва.В іншому підприємстві посад не обіймає.


6.1.1. Посада

Директор з виробництва

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Міняйленко Валерій Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН, 181628, 19.11.2001, Московським РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1945

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Енергосоюз", нач. відділу з розробки та впровадженню.

6.1.8. Опис

Як член Ради директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 12 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ТОВ"Енергосоюз", нач. відділу з розробки та впровадженню. В іншому підприємстві посад не обіймає.


6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Ірина Валеріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 318338, 28.10.1996, Комінтернівським РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "ЕЛТА-Консалтінг", Головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 14 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ДП "ЕЛТА-Консалтінг", Головний бухгалтер. В іншому підприємстві посад не обіймає.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Президент

Лівшиць Олександр Лазаревич

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

895

99,444444

895

0

0

0

Директор з економіки

Роговий Іван Харитонович

МК, 694240, 04.11.1997, Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

0

0,000000

0

0

0

0

Директор з виробництва

Міняйленко Валерій Олександрович

МН, 181628, 19.11.2001, Московським РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Клименко Ірина Валеріївна

МК, 318338, 28.10.1996, Комінтернівським РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

895

99,444444

895

0

0

0


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Лівшиць Олександр Лазаревич

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.

895

99,444444

895

0

0

0

Усього

895

99,444444

895

0

0

0


* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


8. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X


Дата проведення

30.04.2013

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Питання порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження звіту Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 р.та основні напрямки діяльності на 2013 р.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії (Ревізору) за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 р.
6. Затвердження річної фінансової діяльності Товариства за 2012 р.
7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 р., строку та порядку виплати дивідендів або порядку покриття збитків за 2012 р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Затвердження нової редакції статуту товариства у відповідності до вимог закону України «Про акціонерні товариства»

.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного немає. Внесення змін до порядку денного не відбувалося.
Результати розгляду питань:
По першому питанню порядку денного:
1. обрати Головою загальних зборів Лівшиця Олександра Лазаревича, Секретарем загальних зборів Шайн Ганну Семенівну.

По другому питанню порядку денного:
2. обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на наступних загальних зборах акціонерів у складі: Голова- Галиця Сергій Володимирович, член- Шайн Ганну Семенівну.:

По третьому питанню порядку денного

Голосувати по процедурним питанням та питанням порядку денного відкритим голосуванням - мандатами.
По четвертому питанню порядку денного:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
- основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь - до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 3 (трьох) хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 (трьох) хвилин.
- перерва- не більше 10 місяців.:

По п"ятому питанню порядку денного
1. Затвердити звіт Президента Товариста про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р.
2. Прийняти до відома та затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 р.
По шостому питанню порядку денного:
Зняти питання Затвердження висновку Ревізійної комісії (Ревізору) за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. з порядку денного.
По сьомому питанню порядку денного:

Зняти питання звіт наглядової за результатами 2012 р. з порядку денного.
По восьмому питанню порядку денного
Затвердити результата річної фінансової діяльності Товариства за 2012 рік.
По десятому питанню порядку денного:
1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012р.,
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2012 р.: чистий прибуток Товариства за 2012р. становить Чистий прибуток Товариства за 2011р. становить 493700,00 грн., який пропонується розподілити наступним чином: фонд дивідендів - 0,00 грн., нерозподілений прибуток- 493700,00 грн.
По десятому питанню порядку денного::
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати проведення цих зборів.
По одинадцятому питанню порядку денного:

Затвердження нової редакції статуту товариства у відповідності до вимог закону України «Про акціонерні товариства»


* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


11. Відомості про цінні папери емітента11.1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.10.2002

129/20/1/02

Харківське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000148050

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

2034,00

900

1830600,00

100,000000

Опис

Цiннi папери, крiм iменних акцiй не випускались.
Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.
Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
Фактів торгівлі цінними паперами емітента не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.


13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

3107,5

2591,1

0,0

0,0

3107,5

2591,1

будівлі та споруди

749,4

771,8749,4

771,8

машини та обладнання

772,7

759,0772,7

759,0

транспортні засоби

1269,2

752,31269,2

752,3

інші

316,2

308,0316,2

308,0

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

Усього

3107,5

2591,1

0,0

0,0

3107,5

2591,1

Опис

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартість основних засобів становить 4205,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 1098,1 тис.грн. Істотні змiни у вартостi основних засобів зумовленi купівлей та продажем транспортних засобів.Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Група 4 (машини та обладнання) - 5 років
Група 5 (транспортні засоби) - 6 років
Група 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 років
Група 9 (інші основні засоби) - 7 років


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

26893,5

26677,5

Статутний капітал (тис. грн.)

1830,6

1830,6

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

1830,6

1830,6

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 25062,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 25062,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

4056,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X


X

X

за векселями (всього)

X

4056,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

6410,4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

111162,0

X

X

Усього зобов'язань

X

121628,4

X

X

Опис

д/н


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIІнформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2012

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?


Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія 

X


Акціонери 


X

Реєстратор 


X

Депозитарій 


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так (*)

Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

Мандатами.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так (*)

Ні (*)

Реорганізація 


X

Внесення змін до статуту товариства 


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства 


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 


X

Інше (запишіть)

Протягом звітного періоду не було скликано жодних позачергових зборів акціонерів.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

Згідно Статуту Наглядова рада не створювалась, її повноваження здійснюють Загальні збори акціонерів.

Інше (запишіть)


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?


Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор) 

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ 

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист) 

Ні

Ні

Ні

Секретар правління 

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів 

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар 

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть) 

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X


Положення про наглядову раду 


X

Положення про виконавчий орган (правління) 

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства 


X

Положення про ревізійну комісію 


X

Положення про акції акціонерного товариства 


X

Положення про порядок розподілу прибутку 


X

Інше (запишіть) 

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X


Наглядова рада


X

Правління або директор


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови угоди з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Припинення господарської діяльності.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?


Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія


X

Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились

X


Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

Фінансова допомога юридичних та фізичних осіб.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:


яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н


Звіт про корпоративне управління*


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльностікількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установіперелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом рокувипадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитораротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти роківстягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скаргпрізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скаргистан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


Фінансовий звіт


суб'єкта малого підприємництва


коди

Дата (рік, місяць, число)

13

12

31

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

за ЄДРПОУ

23458115

Територія

Харкiвська

за КОАТУУ

6310138500

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Орган державного управління


за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

71.12

Середня кількість працівників45

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

61091, Фрунзенський, м.Харків, проїзд Стадіонний, 14/3

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v


за міжнародними стандартами фінансової звітності
1. Баланс


На 31.12.13


Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

020

-

510,8

Основні засоби:
залишкова вартість

030

3107,5

2591,1

первісна вартість

031

4205,6

3639,9

знос

032

(1098,1)

(1048,8)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

18,4

18,4

Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080

3125,9

3120,3

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

33720,6

40591,9

Поточні біологічні активи

110Готова продукція

130

5050,7

19640,0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

684,1

8880,2

первісна вартість

161

684,1

8880,2

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

468,0

510,7

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

57633,0

34035,9

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

17319,9

18653,5

у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240

6133,4

5489,6

Інші оборотні активи

250

16013,4

17585,3

Усього за розділом II

260

137023,1

145387,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

20,7

14,5

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

140169,7

148521,9

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

1830,6

1830,6

Додатковий капітал

320

11,7

11,7

Резервний капітал

340

457,7

457,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

24377,5

24593,5

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом I

380

26677,5

26893,5

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430III. Довгострокові зобов'язання

480

0,0

0,0

IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

33405,6

36575,3

Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом

550

3102,2

6410,4

зі страхування

570з оплати праці*

580

1,7

-


605Інші поточні зобов`язання

610

76982,7

78642,7

Усього за розділом IV

620

113492,2

121628,4

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

140169,7

148521,9


* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0Примітки:

У статті "Основні засоби" наведена первісна вартість основних засобів в сумі тис.грн., залишкова вартість на кінець звітного періоду склала тис. грн.
У статті "Дебіторська заборгованість за товари та послуги" наведена сума заборгованості за послуги первісна та чиста вартість яких склала тис. грн
У статті "Інша дебіторська заборгованість" показана дебіторська заборгованість, яка не увійшла до інших статей дебіторської заборгованості та складає тис. грн.
У статті "Грошові кошти" наведена сума коштів на поточних та інших рахунках в банках в сумі тис. грн.
У статті "Статутний капітал" наведена сума статутного капіталу компанії в розмірі 1830,6 тис. грн.
У статті "Резервний капітал" відображена сума резервного капіталу компанії, який становить на кінець звітного періоду тис. грн.
Наведена у статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" сума нерозподіленого прибутку складає тис. грн.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


2. Звіт про фінансові результати


За 2012 р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

63186,8

43877,6

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

11263,6

7086,7

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

51923,2

36790,9

Інші операційні доходи

040

4187,6

629,0

Інші доходи

050

-

-

Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

56110,8

37419,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080

46201,9

31436,8

Інші операційні витрати

090

8310,0

5037,0

у тому числі:

091

87,7

81,4


092

-

-

Інші витрати

100

-

-

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

54511,9

36473,8

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

1598,9

946,1

Податок на прибуток

140

1382,9

452,4

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

216,0

493,7

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

-

-

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

-

-


Примітки:

У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображений загальний доход компанії від реалізації послуг на страховому ринку склав за звітний період тис. грн.
Стаття "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначена шляхом вирахування з суми доходів суму виплачених страхових відшкодувань. Чистий доход за звітний період склав тис. грн.
Чистий прибуток компанії складає тис. грн.
КерівникЛівшиць Олександр Лазаревич(підпис)


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерКлименко Ірина Валеріївна(підпис)


(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII