ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ "ЕЛТА"

(проїзд Стадіонний, 14А, м. Харків, Україна, 61091, код ЄДРПОУ 23458115) повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства,

які відбудуться 26 квітня 2019 р. об 11.00

за адресою: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний,14А, приймальня Президента Товариства.

Проект порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Лівшиця Олександра Лазаревича., секретарем Загальних зборів акіонерів Шайн Ганну Семенівну .

2. Обрання лічильної комісії; прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Галицю Сергія Володимироча , члена лічильної комісії Гамана Сергія Івановича строком повноважень до дати закриття Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- Доповіді по порядку денному – до 10 хв.

- Виступи – до 7 хв.

- Дебати -- до 20 хв.по питанню.

4. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента.

Проект рішення:

Роботу Президента в 2018 році визнати задовільною.

5. Звіт Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

  1. Збитки, отримані Товариством у 2018 році, покрити за рахунок прибутку наступних років.

  2. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати в зв`язку з отриманими чистого збитку за результатами фінансово-господарської діяльності.

  3. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2018 рік: в першу чергу – чистий прибуток спрямовується на покриття збитків минулих років; в другу чергу – залишок нерозподіленого чистого прибутку на розвиток підприємства.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності Товариства, в тому числі укладання Президентом цивільно-правових угод та інших правочинів, спрямованих на придбання або відчуження об`єктів нерухомості та рухомого майна, товарів, нематеріальних активів, акцій та інших корпоративних прав, отримання кредитів та позик, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів акціонерів на загальну суму 85 000 000 грн.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

36 540,5

42 683,5

Основні засоби

1 755,8

2 041,6

Довгострокові фінансові інвестиції

18,4

18,4

Запаси

16 972,0

16 283,0

Сумарна дебіторська заборгованість

16 743,5

23 841,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 050,8

454,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

3 868,0

6 386,7

Власний капітал

6 168,0

8 686,7

Статутний капітал

1 830,0

1 830,0

Довгострокові зобов'язання

29,1

37,6

Поточні зобов'язання

30 343,4

33 914,2

Чистий прибуток (збиток)

-2 518,7

-867,5

Середньорічна кількість простих акцій (шт)

900

900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

30

31


Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 22 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2019 року з 10.00 до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А, приймальня Президента Товариства, у робочі дні з 9.00 до 15.00 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа - помічник Президента Галиця Сергій Володимирович, телефон (057)713-41-05.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до помічника Президента Галиці Сергія Володимировича за наведеним вище номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 900 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 900 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: : http://elta.kharkov.ua/certificates.html .

Довідки за телефоном: (057) 713-41-05.Президент АТ «МЕА «ЕЛТА» Лівшиць О.Л.