До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА

АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА»

(АТ « МЕА «ЕЛТА» код ЄДРПОУ 23458115)

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» , які відбудуться «21» червня 2019 р. об 11:00 години за адресою: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А. (приймальня Президента Товариства). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення : Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Ракогон Олексій Володимирович – голова комісії, Галиця Сергій Володимирович – член комісії.


2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення : Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису "ЗАТВЕРДЖЕНО" (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також посвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у позачергових загальних зборах.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення : Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Рогового Івана Харитоновича,

Секретарем загальних зборів акціонерів - Макарука Миколу Сергійовича.

4. Затвердження Звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

Проект рішення : Затвердити Звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА».

5. Затвердження Передавального акту від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» станом на

20.06.2019 року.

Проект рішення : затвердити передавальний акт (баланс) від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЕЛТА» станом на

20.06.2019 року.


Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «14» червня 2019 р. у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті: www.elta.kharkov.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 900 штук, кількість голосуючих акцій 900 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А, приймальня Президента Товариства) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Макарук Микола Сергійович, тел. для довідок (057)392-00-45, 713-41-02.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, які надійшли на адресу: (61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідних протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів від 21 червня 2019 року на власному веб-сайті товариства : www.elta.kharkov.uaГолова комісії з припинення товариства Роговий І.Х.