ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ "ЕЛТА"

(проїзд Стадіонний, 14-А, м. Харків, Україна, 61091, код ЄДРПОУ 23458115) повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 р. об 11.00 за адресою:

61091, м. Харків, проїзд Стадіонний,14-А, приймальня Президента Товариства.

Перелік питань до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Лівшиця Олександра Лазаревича., секретарем Загальних зборів акіонерів Шайн Ганну Семенівну .

2. Обрання лічильної комісії; прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії Галиці Сергія Володимировича, члена лічильної комісії Гамана Сергія Івановича строком повноважень до дати закриття Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- Доповіді по порядку денному – до 10 хв.

- Виступи – до 7 хв.

- Дебати -- до 20 хв.по питанню.

4. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента.

Проект рішення:

Роботу Президента в 2016 році визнати задовільною.

5. Звіт Ревізора за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

  1. Збитки, отримані Товариством у 2016 році, покрити за рахунок прибутку наступних років.

  2. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати в зв`язку з отриманими чистого збитку за результатами фінансово-господарської діяльності.

  3. Затвердити нормативи розподілу прибутку на 2017 рік: в першу чергу – чистий прибуток спрямовується на покриття збитків минулих років; в другу чергу – залишок нерозподіленого чистого прибутку на розвиток підприємства.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності Товариства, в тому числі укладання Президентом цивільно-правових угод та інших правочинів, спрямованих на придбання або відчуження об`єктів нерухомості та рухомого майна, товарів, нематеріальних активів, акцій та інших корпоративних прав, отримання кредитів та позик, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборів акціонерів на загальну суму 85 000 000 грн.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

50178,9

112141,0

Основні засоби

2263,1

2736,1

Довгострокові фінансові інвестиції

18,4

18,4

Запаси

17406,0

54733,2

Сумарна дебіторська заборгованість

16915,1

30608,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

8084,8

2012,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7254,2

14999,2

Власний капітал

9554,2

17299,2

Статутний капітал

1830,0

1830,0

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

40624,7

94841,8

Чистий прибуток (збиток)

-7745,0

-16146,1

Середньорічна кількість простих акцій (шт)

900

900

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

33

36


Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 21 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах: 24-00 година 14 квітня 2017 року.

З документами, пов'язаними з порядком денним, акціонери Товариства можуть ознайомитися особисто до початку Загальних зборів за адресою: 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, 14-А, приймальня Президента Товариства, у робочі дні з 9.00 до 15.00 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа - помічник Президента Галиця Сергій Володимирович, телефон (057) 392-13-39. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: elta.kharkov.ua/1.html .

Для реєстрації кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для представників акціонерів — довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог чинного законодавства.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, вносяться відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.03.2017 р. в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 52.


Президент АТ «МЕА «ЕЛТА» Лівшиць О.Л.