Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент

Лівшиць Олександр Лазаревич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23458115

1.4. Місцезнаходження емітента

61091, Харківська, Фрунзенський, м.Харків, проїзд Стадіонний, 14/3

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(057) 392-00-45, 713-41-02

1.6. Електронна поштова адреса емітента

rita@elta.kharkov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

78 (3628), "Бюлетень.Цінні папери України"

24.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.elta.kharkov.ua


(адреса сторінки)

(дата)

Зміст


Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

В звіті відсутня наступна інформація:
1д). Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств, тому інформація відсутня.
1е) Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що рейтингування не проводилося. В статутному капіталі емiтента немає державної частки, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає домiнуючого становища.
1.є) Емiтент - акцiонерне товариство, тому iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється.
2. Емітент - приватне акціонерне товариство, тому "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "6. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці", "Інформація про дивіденди", "12. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу" не надається в складі річного звіту.
9. б) iнформацiя про облiгацiї відсутня у зв'язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались;
9. в) в звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв акцiй та iнших цiнних паперiв.
9 г) в звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв похідних цінних паперів.
9. ґ) Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
12. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв i вiдповiдно не отримував гарантiй третiх осiб .
13. Протягом звітного року особлива інформація не виникала.
15-24. вiдомостi щодо цих пунктiв відсутні у зв'язку з тим, що цi додатки не заповнюються товариством.

Товариством у складi звiту не надається:
1. рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв'язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
2. звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


3. Основні відомості про емітента


3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "МЕА "ЕЛТА"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61091

3.1.5. Область, район

Харківська, Фрунзенський

3.1.6. Населений пункт

м.Харків

3.1.7. Вулиця, будинок

проїзд Стадіонний, 14/3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серiя А01 № 424400

3.2.2. Дата державної реєстрації

18.05.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1830600,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1830600,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"

3.3.2. МФО банку

351931

3.3.3. Поточний рахунок

260033015771

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"

3.3.5. МФО банку

351931

3.3.6. Поточний рахунок

260023025771

3.4. Основні види діяльності

Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням 46.69, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12, Ремонт та технічне обслуговування електричного устатковання 33.14

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом

ПС № 0573

23.09.1998

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

безстрокова

Опис

Термін дії ліцензії є безстроковим. Товариство планує використовувати її протягом своєї діяльності.

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури

31-Л

07.12.2011

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

07.12.2014

Опис

Термін діє ліцензії до 07 грудня 2014 року. Після закінчення строку дії ліцензії Товариство планує подовжити термін дії.


* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


6.1.1. Посада

Президент

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лівшиць Олександр Лазаревич

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1937

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

43

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ГП "Електроважмаш", Заступник головного конструктора, головний спеціаліст.

6.1.8. Опис

Президент має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом та посадовою інструкцією Товариства. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 43 роки. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади- ГП "Електроважмаш", заступник головного конструктора, головний спеціаліст. В іншому підприємстві посад не обіймає.


6.1.1. Посада

Директор з економіки

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Роговий Іван Харитонович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 694240, 04.11.1997, Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ГП "Електроважмаш", заступник Генерального директора з т\г виробництва.

6.1.8. Опис

Як член Ради директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 19 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади- ГП "Електроважмаш", заступник Генерального директора з т/г виробництва.В іншому підприємстві посад не обіймає.


6.1.1. Посада

Директор з виробництва

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Міняйленко Валерій Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН, 181628, 19.11.2001, Московським РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1945

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Енергосоюз", нач. відділу з розробки та впровадженню.

6.1.8. Опис

Як член Ради директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 11 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ТОВ"Енергосоюз", нач. відділу з розробки та впровадженню. В іншому підприємстві посад не обіймає.


6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Ірина Валеріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 318338, 28.10.1996, Комінтернівським РВХМУУМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "ЕЛТА-Консалтінг", Головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 13 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ДП "ЕЛТА-Консалтінг", Головний бухгалтер. В іншому підприємстві посад не обіймає.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Президент

Лівшиць Олександр Лазаревич

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

895

99,444444

895

0

0

0

Директор з економіки

Роговий Іван Харитонович

МК, 694240, 04.11.1997, Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

0

0,000000

0

0

0

0

Директор з виробництва

Міняйленко Валерій Олександрович

МН, 181628, 19.11.2001, Московським РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Клименко Ірина Валеріївна

МК, 318338, 28.10.1996, Комінтернівським РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

895

99,444444

895

0

0

0


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Лівшиць Олександр Лазаревич

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

01.01.1900

895

99,444444

895

0

0

0

Усього

895

99,444444

895

0

0

0


* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


8. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X


Дата проведення

28.04.2012

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Питання порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звіту Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 р.та основні напрямки діяльності на 2012 р.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії (Ревізору) за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 р.
6. Затвердження річної фінансової діяльності Товариства за 2011 р.
7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 р., строку та порядку виплати дивідендів або порядку покриття збитків за 2011 р
8. Переведення випуску іменних цінних паперів товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Визначення зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації акцій Товариства. Визначення дати припинення ведення реєстру та припинення здійснення операцій по рахунках номінальних утримувачів. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій товариства.
9. Про обрання уповноваженого на зберігання документів системи реєстру відповідно до вимог чинного законодавства.
10. Про розірвання договору з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного немає. Внесення змін до порядку денного не відбувалося.
Результати розгляду питань:
По першому питанню порядку денного:
1. обрати Головою загальних зборів Лівшиця Олександра Лазаревича, Секретарем загальних зборів Шайн Ганну Семенівну.
2. обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на наступних загальних зборах акціонерів у складі: Голова- Галиця Сергій Володимирович, член- Шайн Ганну Семенівну.
По другому питанню порядку денного:
Голосувати по процедурним питанням та питанням порядку денного відкритим голосуванням - мандатами.
По третьому питанню порядку денного:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
- основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь - до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 3 (трьох) хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 (трьох) хвилин.
- перерва- не більше 10 місяців.
По четвертому питанню порядку денного:
1. Затвердити звіт Президента Товариста про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.
2. Прийняти до відома та затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2012 р.
По п"ятому питанню порядку денного:
Зняти питання Затвердження висновку Ревізійної комісії (Ревізору) за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 р. з порядку денного.
По шостому питанню порядку денного:
Затвердити результата річної фінансової діяльності Товариства за 2011 рік.
По сьомому питанню порядку денного:
1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011р.,
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 р.: чистий прибуток Товариства за 2011р. становить Чистий прибуток Товариства за 2011р. становить 5237300,00 грн., який пропонується розподілити наступним чином: фонд дивідендів - 1047460,00 грн., нерозподілений прибуток- 4189840,00 грн.
3. Строк та порядок виплати дивідендів- дивіденди виплачуються протягом 6 місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування на особові картки акціонерів. Право на дивіденди мають акціонери згідно реєстру на дату, визначену наглядовою радою Товариства.
По восьмому питанню порядку денного:
1. Затвердити рішення про дематеріалізацію випуску акцій - переведення випуску іменних цінних паперів товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (додається).
2. Затвердити визначені рішенням про дематеріалізацію:
- депозитаріій, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
- зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується,
3. Призначити уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації акцій Товариства, Президента АТ "МЕА "ЕЛТА" Лівшиць О.Л.
4. Повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру надаютиПрезиденту АТ "МЕА "ЕЛТА" Лівшиць О.Л.
5. Визначити способ персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію: Про дематеріалізацію акціонери, зберігач, депозитарій повідомляються шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, акціонери- особисто під підпис.
6. Затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій товариства: видані сертифікати акцій акціонери повинні повернути АТ "МЕА "ЕЛТА" будь-яким зручним способом, термін повернення сертифікатів акцій необмежений.
По дев"ятому питанню порядку денного:
Обрати емітента АТ "МЕА "ЕЛТА" уповноваженим на зберігання документів системи реєстру відповідно до вимог чинного законодавства.
По десятому питанню порядку денного:
1. Розірвати договор з реєстратором після передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів на зберігання емітенту.
2. Повноваження стосовно визначення дати припинення ведення реєстру надати Президенту АТ "МЕА "ЕЛТА" Лівшиць О.Л. Встановлена дата припинення ведення реєстру має бути визначена у строк не пізніше 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування.
По одинадцятому питанню порядку денного:
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати проведення цих зборів.
По дванадцятому питанню порядку денного:
Не вносити зміни до Статуту Товариства


* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


11. Відомості про цінні папери емітента11.1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.10.2002

129/20/1/02

Харківське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000148050

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

2034,00

900

1830600,00

100,000000

Опис

Цiннi папери, крiм iменних акцiй не випускались.
Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.
Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
Фактів торгівлі цінними паперами емітента не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.


13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

1743,9

3107,5

0,0

0,0

1743,9

3107,5

будівлі та споруди

339,9

749,4339,9

749,4

машини та обладнання

93,0

772,793,0

772,7

транспортні засоби

1015,3

1269,21015,3

1269,2

інші

295,7

316,2295,7

316,2

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

Усього

1743,9

3107,5

0,0

0,0

1743,9

3107,5

Опис

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартість основних засобів становить 4205,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 1098,1 тис.грн. Істотні змiни у вартостi основних засобів зумовленi купівлей та продажем транспортних засобів.Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Група 4 (машини та обладнання) - 5 років
Група 5 (транспортні засоби) - 6 років
Група 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 років
Група 9 (інші основні засоби) - 7 років


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

26677,5

27231,3

Статутний капітал (тис. грн.)

1830,6

1830,6

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

1830,6

1830,6

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 24846,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 24846,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

4056,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X


X

X

за векселями (всього)

X

4056,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

32453,50

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

76982,70

X

X

Усього зобов'язань

X

113492,20

X

X

Опис

д/н


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIІнформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?


Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія 

X


Акціонери 


X

Реєстратор 


X

Депозитарій 


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так (*)

Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

Мандатами.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так (*)

Ні (*)

Реорганізація 


X

Внесення змін до статуту товариства 


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства 


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 


X

Інше (запишіть)

Протягом звітного періоду не було скликано жодних позачергових зборів акціонерів.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

Згідно Статуту Наглядова рада не створювалась, її повноваження здійснюють Загальні збори акціонерів.

Інше (запишіть)


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?


Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор) 

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ 

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист) 

Ні

Ні

Ні

Секретар правління 

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів 

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар 

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть) 

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X


Положення про наглядову раду 


X

Положення про виконавчий орган (правління) 

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства 


X

Положення про ревізійну комісію 


X

Положення про акції акціонерного товариства 


X

Положення про порядок розподілу прибутку 


X

Інше (запишіть) 

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X


Наглядова рада


X

Правління або директор


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови угоди з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Припинення господарської діяльності.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?


Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія


X

Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились

X


Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

Фінансова допомога юридичних та фізичних осіб.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:


яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н


Звіт про корпоративне управління*


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльностікількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установіперелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом рокувипадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитораротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти роківстягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скаргпрізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скаргистан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


Фінансовий звіт


суб'єкта малого підприємництва


коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

за ЄДРПОУ

23458115

Територія

Харкiвська

за КОАТУУ

6310138500

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Орган державного управління

-

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням

за КВЕД

46.69

Середня кількість працівників49

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

61091, Фрунзенський, м.Харків, проїзд Стадіонний, 14/3

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v


за міжнародними стандартами фінансової звітності
1. Баланс


На 31.12.12


Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

020

1246,1


Основні засоби:
залишкова вартість

030

1743,9

3107,5

первісна вартість

031

2647,5

4205,6

знос

032

(903,6)

(1098,1)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

18,4

18,4

Інші необоротні активи

070Усього за розділом I

080

3008,4

3125,9

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

16387,6

33720,6

Поточні біологічні активи

110Готова продукція

130


5050,7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

5140,4

684,1

первісна вартість

161

5140,4

684,1

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

3116,0

468,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

45400,5

57633,0

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

12650,8

17319,9

у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240

5557,5

6133,4

Інші оборотні активи

250

6780,1

16013,4

Усього за розділом II

260

95032,9

137023,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

16,2

20,7

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

98057,5

140169,7

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

1830,6

1830,6

Додатковий капітал

320

11,7

11,7

Резервний капітал

340

457,7

457,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

24931,3

24377,5

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом I

380

27231,3

26677,5

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430III. Довгострокові зобов'язання

480

0,0

0,0

IV. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

20144,3

33405,6

Поточні зобов`язання за розрахунками:
з бюджетом

550

2432,8

3102,2

зі страхування

570з оплати праці*

580

1,7

1,7


605Інші поточні зобов`язання

610

48247,4

76982,7

Усього за розділом IV

620

70826,2

113492,2

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

98057,5

140169,7


* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0Примітки:

У статті "Основні засоби" наведена первісна вартість основних засобів в сумі 4 205,6 тис.грн., залишкова вартість на кінець звітного періоду склала 3 107,5 тис. грн.
У статті "Дебіторська заборгованість за товари та послуги" наведена сума заборгованості за послуги первісна та чиста вартість яких склала 684,1 тис. грн
У статті "Інша дебіторська заборгованість" показана дебіторська заборгованість, яка не увійшла до інших статей дебіторської заборгованості та складає 57 633,0 тис. грн.
У статті "Грошові кошти" наведена сума коштів на поточних та інших рахунках в банках в сумі 17 319,9 тис. грн.
У статті "Статутний капітал" наведена сума статутного капіталу компанії в розмірі 1830,6 тис. грн.
У статті "Резервний капітал" відображена сума резервного капіталу компанії, який становить на кінець звітного періоду 457,7 тис. грн.
Наведена у статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" сума нерозподіленого прибутку складає 24377,5 тис. грн.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


2. Звіт про фінансові результати


За 2012 р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

43877,6

55507,3

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(7086,7)

(10231,9)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

36790,9

45275,4

Інші операційні доходи

040

629,0

2814,9

Інші доходи

050Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

37419,9

48090,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080

(31436,8)

(33582,4)

Інші операційні витрати

090

(5037,0)

(6944,6)

у тому числі:

091

(81,4)

(28,2)


092

( )

( )

Інші витрати

100

( )

( )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(36473,8)

(40527,0)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

946,1

7563,3

Податок на прибуток

140

452,4

2326,0

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

493,7

5237,3

Забезпечення матеріального заохочення

160Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202
Примітки:

У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображений загальний доход компанії від реалізації послуг на страховому ринку склав за звітний період 43 877,6 тис. грн.
Стаття "Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначена шляхом вирахування з суми доходів суму виплачених страхових відшкодувань. Чистий доход за звітний період склав 36 790,9 тис. грн.
Чистий прибуток компанії складає 493,7 тис. грн.
КерівникЛівшиць Олександр Лазаревич(підпис)


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерКлименко Ірина Валеріївна(підпис)


(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII


27. Аудиторський висновок


Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)
про фінансову звітність станом на 31.12.2012року
Приватного акціонерного товариства "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта" Код ЄДРПОУ 23458115
м. Харків 2013 р.
Основні відомості про замовника
Повна назва Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта",
Скорочена назва АТ "МЕА "Елта"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23458115
Види діяльності за КВЕД 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
Місцезнаходження 61091, м. Харків, проїзд Стадіонний, буд. 14/3.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №129/20/1/02 від 18 жовтня 2002 року.
Директор Лівшиць Олександр Лазаревич
Перелік перевіреної фінансової інформації із зазначенням
дати та звітного періоду товариства.
В ході перевірки використовувались слідуючи первинні документи:
· Статут підприємства;
· Виписки банку за 2012 р. ( вибірково);
· Головна книга за 2012 р.
Перелік документів для здійснення аудиторської перевірки:
· баланс ф. № 1-м станом на 31.12.2012 р.;
· звіт про фінансові результати ф. № 2-м за 2012 р.;
· журнали-ордери.
Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у цих фінансових звітах несе управлінський персонал товариства у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Масштаб проведення аудиторської перевірки - вибіркова перевірка. У зв'язку з тим, що аудитор не спостерігав за інвентаризацією основних засобів та товарів станом на 31.12.2012р., тому що не залучався товариством до проведення цієї процедури, а також не мав змоги дослідити кількість основних засобів та товарів за допомогою інших аудиторських процедур, аудитор висловлює думку, що аудиторський висновок є умовно-позитивним.
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.
Опис обсягу аудиторської перевірки, у якому зазначається, що аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог чинного законодавства України.
Перевірка проведена у відповідності з Законом України "Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 240, 570, 700, 705, 706, 720, 800. Вимогами до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року за № 1360 зі змінами.
Ці стандарти та законодавчі акти зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки.
Аудитором була перевірена наступна документація: установчі документи, Головна книга за 2012 рік, журнали-ордери по бухгалтерським рахункам за 2012 рік, виписки банку за 2012 рік (вибірково), фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року, внутрішні положення, накази, договори, акти виконаних робіт .
Аудит компонентів фінансової звітності.
В процесі проведення аудиту, відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення", аудитором розглянуто всі статті балансу станом на 31.12.2012 року та оцінена їх достовірність.
Аудит активів АТ "МЕА "Елта".
На Приватному акціонерному товаристві "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "Елта" (надалі по тексту - АТ "МЕА "Елта") бухгалтерський облік по придбанню, реалізації, ліквідації, ремонту та модернізації основних засобів, інших необоротних активів відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби". Класифікація, оцінка і методи визначення зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів визначається відповідно вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби". Бухгалтерський облік АТ "МЕА "Елта" по придбанню нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Класифікація, оцінка і методи визначення зносу нематеріальних активів визначається відповідно вимогам П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Аудитор звертає увагу на той факт, що оцінка основних засобів на підприємстві не здійснювалась, тому підтвердити достовірність даних балансу відносно відповідності залишкової вартості основних засобів їх справедливої вартості немає можливості. Данні про надходження, реалізацію, ліквідацію та інші вибуття, ремонт основних засобів, інвентаризацію відображені у фінансових звітах не містять суттєвих викривлень. Індексації основних засобів у 2012р. не було. Протягом року підприємство забезпечує незмінність визначених методів нарахування амортизації.
Податковий облік основних засобів і нематеріальних активів та їх амортизація ведеться згідно вимогам Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
Дані аналітичного та синтетичного обліку співпадають.
В структурі необоротних активів АТ "МЕА "Елта" станом на 31.12.2012 року основні засоби становлять 99,41 %, довгострокові фінансові інвестиції - 0,59%.
Облік основних засобів на підприємстві ведеться згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" і обраною на підприємстві обліковою політикою згідно наказу про облікову політику №1 від 03 січня 2012р., протягом року зберігалась незмінність облікової політики. Залишкова вартість основних засобів на 31 грудня 2012 року складає 3107,5 тис. грн.
Знос основних засобів відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".
Довгострокові фінансові інвестиції на 31 грудня 2012 року складають 18,4 тис. грн.
Оборотні активи класифіковані та відображені в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності АТ "МЕА "Елта" згідно з діючими П(С)БО.
Виробничі запаси на кінець звітного періоду складають 33720,6 тис. грн., готова продукція - 5050,7 тис. грн.
Поточних біологічних активів, незавершеного виробництва та векселів одержаних в перевіряємому періоді на балансі АТ "МЕА "Елта" не було.
Дебіторська заборгованість АТ "МЕА "Елта" визнається і оцінюється згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" по первісній вартості. На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 684,1 тис. грн., резерв сумнівних боргів не створювався.
Дебіторська заборгованість АТ "МЕА "Елта" за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2012 року складає 468,0 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість АТ "МЕА "Елта" станом на кінець звітного періоду складає - 57633,0 тис. грн.
Сума грошових коштів АТ "МЕА "Елта" в національній валюті станом на 31 грудня 2012 року складає 17319,9 тис. грн., в іноземній валюті - 6133,4 тис. грн.
Інші оборотні активи АТ "МЕА "Елта" станом на 31 грудня 2012 року складають 16013,4 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів АТ "МЕА "Елта" станом на 31 грудня 2012 року складають 20,7 тис. грн.
На думку аудитора, класифікація та розкриття інформації про активи, відповідає встановленим нормативам, а саме - національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Аудит зобов`язань АТ "МЕА "Елта".
Визнання, облік та оцінка зобов'язань на підприємстві здійснюється відповідно П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Загальна сума поточних зобов'язань АТ "МЕА "Елта" на 31 грудня 2012 року складає 113492,2 тис. грн. з них:
- кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 33405,6 тис. грн.;
- з бюджетом - 3102,2 тис. грн.;
- з оплати праці - 1,7 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 76982,7 тис. грн.
Оцінка зобов'язань достовірно визначена і в фінансовій звітності достовірно відображені реальні розміри зобов'язань.
На думку аудитора, класифікація та розкриття інформації про зобов`язання, відповідає встановленим нормативам, а саме - національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Аудит власного капіталу АТ "МЕА "Елта".
Власний капітал АТ "МЕА "Елта" відображено у фінансовій звітності за 2012 рік згідно з даними бухгалтерського обліку відповідно до діючих П(С)БО. Загальна сума власного капіталу на 31 грудня 2012 року складає 26677,5 тис. грн., у тому числі:
Статутний капітал АТ "МЕА "Елта" станом на момент проведення аудиторської перевірки заявлений у розмірі 1830600 (один мільйон вісімсот тридцять тисяч шістсот) грн. 00 коп., поділений на 900 (дев'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 2034,00 грн., сформований та сплачений повністю. Розмір статутного капіталу, вказаного в фінансовій звітності АТ "МЕА "Елта", відповідає розміру статутного капіталу згідно установчих документів товариства. Порядок ведення аналітичного обліку здійснюється на рахунку 40 "Статутний капітал".
Державного майна у складі статутного капіталу Товариства немає.
Протягом 2012 року змін у розмірі статутного капіталу Товариства не відбувалось.
Додатковий капітал по балансу АТ "МЕА "Елта" на кінець і початок звітного періоду складає - 11,7 тис. грн.
Резервний капітал по балансу АТ "МЕА "Елта" на кінець і початок звітного періоду складає - 457,7 тис. грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) по балансу АТ "МЕА "Елта" станом на 31 грудня 2012 року підприємство має нерозподілений прибуток - 24377,5 тис. грн. За 2012 рік фінансовим результатом діяльності АТ "МЕА "Елта" є "прибуток", який складає 493,7 тис. грн.
За підсумками діяльності за 2011р. у підприємства є рішення загальних зборів акціонерів про нараховування та сплату дивідендів.
Неоплачений капітал по балансу АТ "МЕА "Елта" станом на кінець і початок звітного періоду відсутній.
Вилучений капітал по балансу АТ "МЕА "Елта" станом на кінець і початок звітного періоду відсутній.
Фінансові результати які відображені у звітності АТ "МЕА "Елта" повністю відповідають даним бухгалтерського обліку. Доходи визначені згідно з П(С)БО №15 "Доходи", облік витрат виробництва та обігу відповідає вимогам П(С)БО №16 "Витрати".
На думку аудитора, класифікація та розкриття інформації про власний капітал, відповідає встановленим нормативам, а саме - національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Розрахунок вартості чистих активів
№ з/п Найменування показника Значення показника тис. грн.
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 Активи 98057,5 140169,7
2 Зобов'язання 70826,2 113492,2
3 Вартість чистих активів 27231,3 26677,5
Розрахунок вартості чистих активів АТ "МЕА "Елта" на кінець звітного періоду складає 26677,5 тис. грн. Статутний капітал товариства складає 1830,6 тис. грн. Неоплачений та вилучений капітал на початок та кінець звітного періоду відсутні. Це відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Розмір чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капіталу на 24846,9 тис. грн. і відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансовий стан емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Протягом звітного періоду на АТ "МЕА "Елта" дій визначені ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що могли вплинути на фінансово-господарський стан товариства та привести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувалось.
Розкриття інформації щодо проведення річних загальних зборів акціонерів
АТ "МЕА "Елта".
Річні загальні збори акціонерів АТ "МЕА "Елта" у 2012 році були проведені у терміни встановлені ст. 32 Закону України „Про акціонерні товариства". Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було здійснено з дотриманням вимог ст. 35 Закону України „Про акціонерні товариства".
Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів АТ "МЕА "Елта". Значних правочинів протягом 2012 року АТ "МЕА "Елта" не здійснювалось .
Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління АТ "МЕА "Елта".
Управління діяльністю АТ "МЕА "Елта" здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та статуту товариства.
Розкриття інформації щодо стану внутрішнього аудиту АТ "МЕА "Елта".
На АТ "МЕА "Елта" внутрішній аудит в 2012 році не проводився.
Аудит доходів АТ "МЕА "Елта".
Відображення доходів в бухгалтерському обліку АТ "МЕА "Елта" здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями).
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів АТ "МЕА "Елта" за 2012 рік, відповідають первинним документам.
Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг):
Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) АТ "МЕА "Елта" здійснюється в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи від реалізації" та 71 "Іншій операційний дохід" в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Доходи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.
Згідно даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності АТ "МЕА "Елта", розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства за 2012 рік складає 43877,6 тис. грн. Вказані доходи відображались на підставі первинних документів. Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів аудитором не встановлено.
Інші операційні доходи АТ "МЕА "Елта" за 2012 рік складають 629,0 тис. грн., інші доходи, дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, дохід від участі в капіталі та надзвичайні доходи у підприємства відсутні.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
АТ "МЕА "Елта".
За 2011р. АТ "МЕА "Елта" має чистий прибуток, який складає 493,7 тис. грн.
На думку аудитора, класифікація та розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку, відповідає встановленим нормативам, а саме - національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Аудит витрат АТ "МЕА "Елта".
На думку аудитора, облік витрат АТ "МЕА "Елта" ведеться відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, та прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Відображення витрат підприємством за 2012 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 з використанням 8-го класу рахунків.
Бухгалтерський облік витрат АТ "МЕА "Елта" здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.
Регістрами бухгалтерського обліку витрат АТ "МЕА "Елта" є журнали-ордери, відомості аналітичного обліку по окремих субрахунках витрат.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в цілому дані, відображені в журналах-ордерах, відомостях аналітичного обліку та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат підприємства за 2011 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.
Висновок щодо компонентів фінансових звітів.
На підставі проведеної аудиторської перевірки щодо компонентів фінансової звітності у відповідності до МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення", аудитор вважає, що в цілому в бухгалтерському обліку АТ "МЕА "Елта" вірно класифікує та оцінює активи, зобов`язання та власний капітал. Класифікація та розкриття інформації про активи, зобов`язання та власний капітал відповідає встановленим нормативам, а саме - національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Відповідальність управлінського персоналу Товариства та відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у відповідних до цього висновку.
Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.
Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства внаслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти.
Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у цьому висновку.
В процесі аудиторської перевірки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказів, які б свідчили, що фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства.
У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність".

Концептуальні основи фінансової звітності.
Концептуальними основами фінансової звітності АТ "МЕА "Елта" являються Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-ХIV (із змінами та доповненнями) та національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві - журнально-ордерна із застосуванням обчислювальної техніки.
Фінансова звітність АТ "МЕА "Елта" за 2012 рік складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і в усіх суттєвих аспектах достовірно подає фінансову інформацію про підприємство за період з 1 січня по 31 грудня 2012 року. Фінансові звіти складались з урахуванням вимог чинного у 2012 році законодавства України, відповідають даним первинного обліку та показники окремих форм звітності відповідають один одному.

Висновок щодо фінансової звітності у цілому.
На підставі проведеної аудиторської перевірки відповідно до МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність", 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", аудитор вважає, що надана в фінансовій звітності АТ "МЕА "Елта" за 2012 рік інформація, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б аудитор був в змозі підтвердити кількість матеріальних цінностей, в усіх суттєвих аспектах дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б аудитор був в змозі підтвердити кількість матеріальних цінностей, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан АТ "МЕА "Елта" на 31 грудня 2012 року, а також результат його діяльності, власний капітал та рух грошових коштів за минулий 2012 рік, згідно з вимогами П(С)БО, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та інших нормативних актів діючого законодавства України.
Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Ревізор" (код за ЄДРПОУ 36984998). Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого згідно Рішення Аудиторської Палати України № 219/3 від 14.07.2010р.: № 4370 від 14.07.2010 р., термін дії до 14.07.2015 р.
Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України: № 006335 від 20.07.2007 р., термін дії до 20.07.2017 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: серія АБ №001101, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2010р., термін дії до 14.07.2015 р.
Місцезнаходження аудиторської фірми: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 22.
Телефон (факс) аудиторської фірми: (057) 701-01-70.
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Аудиторська перевірка здійснювалась згідно договору про надання аудиторських послуг № 08-АП/13 від 18 лютого 2013 року.
Перевірка розпочата 18 лютого 2013 року.
Дата закінчення перевірки 04 березня 2013 року.
Дата видачі висновку: 04 березня 2013 року.
Директор ТОВ "АФ "Ревізор": О.В. Яковлев
Довідка про фінансовий стан
АТ "МЕА "Елта".
Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ
платоспроможності та фінансової стабільності
АТ "МЕА "Елта" станом на 31.12.2012 року.
ПОКАЗНИКИ На 31.12.11 р. На 31.12.12 р. О
рієнтоване позитивне значення показника
1. Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Загальний (коефіцієнт покриття)
К 1.1 = II розділ + III розділ активу балансу
IV розділ + V розділ пасиву балансу
1,34 1,21
2-2,5

1.2. Проміжний
К 1.2 = II розділ - ряд.(100-140) +III розділ активу бал.
IV розділ + V розділ пасиву балансу
1,11 0,87
0,7-0,8

1.3. Абсолютної ліквідності:
К 1.3 = Грошові кошти ( р. 230+240 балансу)
IV розділ + V розділ пасиву балансу
0,26 0,21 > 0,2-0,3
2. Коефіцієнт фінансового ризику:
К 2 = II +III+IV+V розділи пасиву балансу
I розділ пасиву балансу
2,6 4,25
< 0,5
3. Коефіцієнт фінансової залежності
К 3 = Валюта балансу ( р. 640 )
I розділи пасиву балансу
3,6 5,25
< 2

4. Коефіцієнт автономії:
К 4 = I розділ пасиву балансу
Валюта балансу (р.640)
0,28 0,19 > 0,5

Важливим показником в аналізі фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності, яка дозволяє визначити чи зможе підприємство в термін погасити короткострокові зобов'язання за допомогою своїх обігових активів. Ліквідність характеризують коефіцієнти: коефіцієнт покриття К1.1, проміжний коефіцієнт ліквідності К1.2, коефіцієнт абсолютної ліквідності К1.3.
Коефіцієнт покриття К1.1 показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення цього коефіцієнта 2-2,5, теоретично достатнє значення > 1. Із таблиці 1 на 31.12.2012 року коефіцієнт К1.1 приймає значення 1,21, тобто у АТ "МЕА "Елта" достатньо оборотних активів для забезпечення поточних зобов'язань.
Проміжний коефіцієнт ліквідності К1.2 відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Теоретично, значення цього коефіцієнта повинно знаходиться у межах 0,7 - 0,8. У АТ "МЕА "Елта" на кінець звітного періоду показник К1.2 дорівнює 0,87, що свідчить про достатність платіжних можливостей АТ "МЕА "Елта" щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1.3 показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Теоретично достатньо, якщо величина цього коефіцієнту перевищує 0,2-0,3. На кінець звітного періоду у АТ "МЕА "Елта" цей коефіцієнт дорівнює 0,21, що свідчить про можливість підприємства розплатитися по своїм поточним зобов'язанням негайно.
Фінансова стійкість визначає можливість АТ "МЕА "Елта" виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів авансованих у його діяльність. Фінансову стійкість АТ "МЕА "Елта" характеризують коефіцієнти: коефіцієнт фінансового ризику К2, коефіцієнт фінансової залежності К3, коефіцієнт автономії К4.
Коефіцієнт фінансового ризику К2 показує співвідношення залучених засобів та власного капіталу підприємства. Згідно з розрахунком, у АТ "МЕА "Елта" на кінець звітного періоду К2 дорівнює 4,25. Оптимальне значення цього коефіцієнту < 0,5, критичне 1. Тобто АТ "МЕА "Елта" є залежним від кредиторів.
Коефіцієнт фінансової залежності К3 показує яка частка власних коштів в загальній сумі заборгованості підприємства. Згідно з розрахунком на кінець звітного періоду у АТ "МЕА "Елта" коефіцієнт К3 дорівнює 5,25. Таким чином АТ "МЕА "Елта" залежне від залучених коштів.
Коефіцієнт автономії К4 визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів вкладених в майно підприємства. Оптимальним враховується значення цього коефіцієнту > 0,5. Згідно з розрахунком у АТ "МЕА "Елта" на кінець звітного періоду коефіцієнт автономії дорівнює 0,19 це свідчить, що значна частина засобів АТ "МЕА "Елта" сформована за рахунок залучених коштів.
На підставі проведеного аналізу фінансового стану можна зробити наступний висновок: розраховані коефіцієнти ліквідності АТ "МЕА "Елта" на кінець звітного періоду в порівнянні з початком року мають позитивну тенденцію, усі у межах теоретично достатніх значень. АТ "МЕА "Елта" має можливість негайно розрахуватись по короткостроковим зобов'язанням за рахунок власних грошових коштів. Коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість АТ "МЕА "Елта" свідчать, що АТ "МЕА "Елта" не має достатньо власних джерел фінансування. Тому можливо висловити думку, що стан АТ "МЕА "Елта" свідчить про залежність підприємства від зовнішніх кредиторів.
Нерозподілений прибуток за підсумками 2011р. зменшився та станом на 31 грудня 2012р. підприємство має нерозподілений прибуток, який складає 24377,5 тис. грн.
Директор ТОВ "АФ "Ревізор": О.В. Яковлев
Основні показники фінансово - господарської діяльності
АТ "МЕА "Елта".
Таблиця 3
(тис. грн.)
Найменування показника період 2011р. 2012р.
Усього активів 98057,5 140169,7
Основні засоби 1743,9 3107,5
Незавершені капітальні інвестиції 1246,1 -
Довгострокові фінансові інвестиції 18,4 18,4
Виробничі запаси 16387,6 33720,6
Готова продукція - 5050,7
Сумарна дебіторська заборгованість 53656,9 58785,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 18208,3 23453,3
Інші оборотні активи 6780,1 16013,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 24931,3 24377,5
Статутний капітал 1830,6 1830,6
Власний капітал 23292,6 26677,5
Поточні зобов'язання 70826,2 113492,2
Чистий прибуток (збиток) 5237,3 493,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 900 900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 46 45
Складено 04 березня 2013 року.
Директор ТОВ "АФ "Ревізор": О.В. Яковлев

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII