Титульний аркуш


23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)


Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).


Президент
Лiвшиць О.Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік


I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне тоавриство "Мiжрегiональна електроенергетична асоцiацiя "ЕЛТА"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23458115

4. Місцезнаходження: 61091, Харківська обл., м. Харкiв, проїзд Стадiонний, 14-А

5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 713-41-05, 713-41-02

6. Адреса електронної пошти: wwwrita@elta.kharkov.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рiчна iнформацiя емiтента не затверджена наглядовою радою, тому що наглядова рада у товариствi не створювалась.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.elta.kharkov.ua/certificates.html

23.04.2019


(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента


7. Судові справи емітента


8. Штрафні санкції емітента


9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення


3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

X

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери емітента


5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду


18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента


20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі


23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами


24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції


6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

26. Інформація вчинення значних правочинів


27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість


28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість


29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)


31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)


32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента


34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом


35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій


37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року


38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


41. Основні відомості про ФОН


42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


45. Правила ФОН


46. Примітки:

АТ "МЕА "ЕЛТА" не приймало участь у створеннi iнших юридичних осiб.

Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена.

Висновок рейтингового агентства емiтент не замовляв та у складi звiту не подає.

Товариство не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Станом на 01.01.2018 року та протягом 2018 року нiяких судових справ у емiтента не було.

Протягом 2018 року нiяких штрафних санкцiй на товариство не накладалось.

Статутом товариства передбачено обрання Ревiзора, але ця посада протягом декiлька рокiв залишається вакантною.

У звiтному роцi будь-якi винагороди та компенсацiї посадовим особам в разi їх звiльнення не виплачувалися - посадовi особи не звiльнялися.

У 2018 роцi деривативи емiтентом не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися.

Завдання та полiтика товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками, а також iнформацiя про схильнiсть емiтента до будь-яких ризикiв вiдсутня.

Товариство не має кодексу корпоративного управлiння.

Наглядова рада у товариствi не створювалась.

Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента вiдсутня.

Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному роцi не проводились.

Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах немає.

Iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, емiтент не випускав , в т.ч. облiгацiї та похiднi цiннi папери. Тому у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає.

У звiтному роцi товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.

Емiтент не має голосуючих акцiй, право голосу за якими обмежено та/або право голосу за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi.

У звтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувались.

У звiтi не наведена iнформацiя щодо обсягiв виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про собiвартiсть реалiзованої продукцiї.

У звiтному перiодi iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не виникала.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв виникала. але не була надана до НКЦПФР та не була оприлюднена в установленому порядку.

АТ "МЕА "ЕЛТА" аудиторський висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi не замовляло та у звiтi не наводить.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками), у емiтента вiдсутня.

Iнформацiї про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, немає.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне тоавриство "Мiжрегiональна електроенергетична асоцiацiя "ЕЛТА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 № 424400

3. Дата проведення державної реєстрації

18.05.1995

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1830600

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

30

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах

46.69 - Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням

33.14 - Ремонт та технiчне обслуговування електричного устатковання

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення "Харкiвське" АТ "Альфа-Банк"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26003011951101

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Вiддiлення "Харкiвське" АТ "Альфа-Банк"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26003011951101


11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)

1

2

3

4

5

Пiдприємницька дiяльнiсть з постачання електричної енергiї

ПС № 0573

23.09.1998

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України


Опис

Лiцензiя видана безстроково.

XI. Опис бізнесу


Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не було.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 30 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб.

Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 27 осiб.

Фонд оплати працi - 993.2 тис.грн.

Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 15,0 тис.грн. за рахунок пiдвищення посадових окладiв.

Кадрова прогарма у емiтента вiдсутня.


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

АТ "МЕА "ЕЛТА" не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.


Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

У звiтному перiодi нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика АТ "МЕА "ЕЛТА" затверджена наказом № 1 вiд 09.01.2017 р. та регламентує:

1. Встановити критерiй суттєвостi для вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з рухом активiв, зобов'язань, власного капiталу, визнанням доходiв i витрат, в розмiрi 100 грн.

2. Для визнання об'єктiв необоротними активами, визначення дати їх введення в експлуатацiю, строку корисного використання та лiквiдацiйної вартостi створити постiйно дiючу виробничу комiсiю.

3. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювати прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв визнати рiвною нулю. Визначити порiг суттєвостi в розмiрi 10% -го вiдхилення залишкової вартостi ОС вiд їх справедливої вартостi на дату балансу для визначення необхiдностi проведення процедур зменшення або вiдновлення корисностi. Поєднати тестування з щорiчної iнвентаризацiєю

4. Вважати матерiальнi активи, з термiном корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року, вартiстю менше 6000 грн. (Без ПДВ), малоцiнними необоротними матерiальними активами; амортизацiю по таких активах нараховувати в розмiрi 100% в в першому мiсяцi використання об'єкта вiдповiдно до п. 27 П (С) БО 7.

5. Вартiсть ремонтiв, що не приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкта основних засобiв, вiдображати у складi витрат в залежностi вiд напрямку використання такого об'єкта. На вартiсть полiпшень, що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкта основних засобiв, збiльшувати первiсну вартiсть даного об'єкта.

6. Встановити передбачуваний термiн експлуатацiї нижчеперелiчених матерiальних активiв менше 365 днiв i враховувати їх як малоцiннi швидкозношуванi предмети на рахунку 22:

- калькулятори, дироколи, степлери, ножицi, лотки для паперiв;

- простий iнструмент i оснащення для виконання столярних, слюсарних, електротехнiчних робiт (ключi, свердла, викрутки, ножiвки, подовжувачi, трiйники i т.п.);

- простий господарський iнвентар для прибирання примiщень i територiї, земляних та дорожнiх робiт та пожежогасiння (мiтли, вiдра, лопати, ломи, щiтки, скребки, швабри, кистi i т. П);

- спецiальний одяг, взуття, iндивiдуальнi засоби захисту;

- бухгалтерська, довiдкова та iн. Лiтература, яка не є бiблiотечними фондами.

7. Термiн використання нематерiальних активiв визначати по кожному об'єкту окремо в момент зарахування його на баланс вiдповiдно до правовстановлюючих документiв, в iнших випадках встановити мiнiмальний строк корисного використання для НА - 10 рокiв. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом.

8. Неподiльний об'єкт нерухомостi, понад 50% загальної площi якого передано в операцiйну оренду, визначати як iнвестицiйну нерухомiсть (далi IН). Порядок оцiнки об'єктiв IН (за первiсною або справедливий вартостi), строкiв корисного використання об'єктiв IН, оцiнюються за первiсною вартiстю, а також метод визначення справедливої вартостi для IН, що оцiнюється за справедливою вартiстю, визначати по кожному об'єкту постiйно дiючої виробничої комiсiєю. Амортизацiю об'єктiв IН, оцiнюються за первiсною вартiстю, нараховувати за допомогою прямолiнiйного методу.

9. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначити кожне їх найменування.

10. Установити, що перерахованi нижче ТМЦ, якi облiковуються на рахунку 201 i вартiстю до 200 грн. вiдразу списуються на витрати вiдповiдного перiоду:

- канцелярськi (офiснi) власностi;

- електротехнiчнi товари;

- госптовари i миючi засоби.

11. Застосовувати наступний метод оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу або iншому вибуттi:

- iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;

12. Суму транспортно-заготiвельних витрат враховувати шляхом прямого списання до первiсної вартостi одиницi придбаних запасiв, при неможливостi точно визначити об'єкт списання облiк ТРЗ вести на рахунку 287 i списувати щоквартально на витрати за середнiм вiдсотком ТРЗ пропорцiйно сумi запасiв, що вибули.

13. Резерв сумнiвних боргiв (далi РСД) по дебiторської заборгованостi за реалiзованi продукцiю, товари, роботи i послуги формувати раз на рiк за станом на 31 грудня звiтного года.Расчет РСД здiйснювати за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора.

- РСД створювати тiльки пiд поточну заборгованiсть (що пiдлягає списанню, або погашенню протягом 12 мiсяцiв з дати балансу), яка:

- Чи є сумнiвною;

- Чи є фiнансовим активом, тобто погашається грошовими коштами або їх еквiвалентами або iнструментами власного капiталу (акцiями, частками i т.д.);

- Чи не є придбаної i не призначається для продажу.

- РСД не створювати:

- Пiд дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;

- Пiд безнадiйну заборгованiсть;

- Пiд довгострокову заборгованiсть.

14. Формувати на останнiй день мiсяця такi види забезпечень майбутнiх витрат i платежiв:

- Забезпечення на виплату вiдпускних - в розмiрi 9,53% вiд фактичного ФОП за поточний мiсяць i ЄСВ, нарахованого на такий ФОП.

15. Методи вiдображення фiнансових iнвестицiй вiдображати вiдповiдно до П (С) БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", а методи визнання та оцiнки фiнансових активiв, зобов'язань та iнструментiв власного капiталу - вiдповiдно до П (С) БО 11 "Зобов'язання" та П (С) БО 13 "Фiнансовi iнструменти". До бухоблiку довгострокових безвiдсоткових зобов'язань застосовувати норми П (С) БО 11 "Зобов'язання".

16. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта про наданi послуги (виконанi роботи).

17. Вести бухгалтерський облiк витрат з використанням рахункiв класу 8 "Витрати за елементами" i класу 9 "Витрати дiяльностi";

18. Застосовувати в основному виробництвi позакаений iз застосуванням елементiв нормативного метод облiку витрат на виробництво i калькулювання фактичної виробничої собiвартостi продукцiї.

19. Установити перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) згiдно з додатком 1 до цього наказу:

20. Установити такий перелiк постiйних загальновиробничих витрат:

- основна i додаткова заробiтна плата загальновиробничого персоналу та вiдрахування на соцiальнi заходи;

- амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв загальновиробничого призначення;

- витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування основних засобiв загальновиробничого призначення i т. п.

21. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляти на об'єкти витрат пропорцiйно до їх вартостi за реалiзацiйними цiнами (сумою контрактiв, якi залишилися незавершеними на початок мiсяця).

22. Для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв в iноземнiй валютi застосовувати середньозважений валютний курс.

23. Установити розмiр добових витрат на вiдрядження вiдповiдно до вимог НК:

- 372,30 грн. по Українi

- 1033,50 грн. по вiдрядженнях за кордон

При оформленнi вiдряджень керуватися внутрiшнiм Положенням про вiдрядження.

Витрати на вiдрядження, визнанi пiдприємством до вiдшкодування, вiдносити на той же вид витрат, куди вiдносяться iншi витрати на утримання пiдроздiлу, в якому значиться вiдряджений працiвник (без урахування мети вiдрядження).

24. Для цiлей капiталiзацiї фiнансових витрат на створення квалiфiкацiйних активiв суттєвим часом створення активу вважати перiод бiльше 3 мiсяцiв;

25. Звiтнiсть за сегментами й составлять, вiдстроченi податковi активи i податковi зобов'язання не визначати;

26. Бухгалтерський облiк вести по журнально-ордернiй системi з використанням комп'ютерної програми "Унiверсал" вiдповiдно до Плану рахункiв та розробленим на його пiдставi робочого плану рахункiв. Для забезпечення необхiдної деталiзацiї облiкової iнформацiї дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додатковi субрахунка;

27. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснювати вiдповiдно до норм нацiональних П) С) БО. Норми МСФО не застосовувати.

28. Змiни до цього наказу вносяться тiльки, якщо:

- змiнюються статутнi вимоги;

- змiнюються вимоги органу, який здiйснює функцiї щодо держрегулювання методологiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi;

- змiни облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукцiї та послуг, що випробляє та надає емiтент, є:

Шеф-монтаж при ремонтi i модернiзацiї ТГВ - 285 529,68 грн.

Послуги вiдповiдального зберiгання продукцiї - 60 000,00 грн.

Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна - 1 920,00 грн.

Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням по Українi - 99 996,00 грн.

Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням на експорт- 102 921,59 грн.

Загальна сума реалiзацiї - 550 367,27 грн.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 2014-2018 рокiв було придбано основних засобiв на загальну суму 182,8 тис.грн. (у т. ч. побутiвка на суму 40,4 тис.грн., iндуктор на суму 115,0 тис.грн., оснащення для стрижнiв на суму 27,4 тис.грн. ).

Протягом 2014-2018 рокiв було вiдчужено основних засобiв на загальну суму 369,0 тис.грн. .(у т. ч. автомобiлi на суму 369,0 тис.грн.).

Инвестицiї не плануються.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента складаються з:

- Будiвлi, споруди

- Машини та обладнання

- Транспортнi засоби

- Iнструменти, прилади, iнвентар

- Iншi основнi засоби

- Iншi необоротнi активи

- Комп'ютернi програми

Значних правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.

Основнi засоби знаходяться за адресою: м. Харкiв, проїзд Стадiонний, 14-А.

Екологiчнi питання не впливають на використання активiв АТ "МЕА "ЕЛТА".

У товариства немає планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики,як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

АТ "МЕА "ЕЛТА" дотримується полiтики самофiнансування дiяльностi. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Оцiнка шляхiв покращення лiквiдностi не проводилась.


Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.2018 року нiяких укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) емiтент не має.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У 2019 роцi розширення виробництва, реконструкцiї та полiпшення фiнансового стану не планується.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок протягом звiтного року не проводилось.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/в


IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв

Акцiонери товариства

7 акцiонерiв - фiзичних осiб.

Президент (одноосiбний виконавчий орган)

Президент

Лiвшиць Олександр Лазаревич


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Президент

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiвшиць Олександр Лазаревич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1937

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

64

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "Електроважмаш", Заступник головного конструктора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.12.2004, обрано на необмежений термiн

9) Опис

Президент має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом та посадовою iнструкцiєю Товариства. Винагорода нi в який форми не виплачувалась, оплата працi згiдно штатному розкладу. Стаж роботи - 64 роки.

Лiвшиць О.Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Протягом 2014-2018 рокiв Лiвшиць О.Л. обiймав посаду Президента. Змiн не було.1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Iрина Валерiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "ЕЛТА-Консалтiнг", Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.12.2003, обрано на необмежений термiн

9) Опис

Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

Винагорода нi в який форми не виплачувалась, оплата працi згiдно штатному розкладу. Стаж роботи - 36 рокiв.

Клименко I.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; на iнших пiдприємствах посад не обiймає. Протягом 2014-2018 рокiв Клименко I.В. обiймала посаду головного бухгалтера. Змiн не було.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Президент

Лiвшиць Олександр Лазаревич


270

30

270

0

Усього

270

30

270

0


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

немає

-

-, -, -

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Лiвшиць Олександр Лазаревич

30

Усього

30


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)


1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

АТ " МЕА "ЕЛТА" спецiалiзується на постачаннi турбогенераторiв, потужних електродвигунiв, генераторiв, турбiнного обладнання, перетворювальної технiки i запасних частин до них. Здiйснює сервiснi, iнжинiринговi та консалтинговi роботи в електроенергетицi, надає послуги в розробцi конструкторської та технологiчної документацiї, органiзацiї технiчного обслуговування, постачання агрегатiв i запасних частин, шефмонтажi, ремонтi, модернiзацiї та налагодженнi енергетичного i електротехнiчного обладнання, виконує комплекснi випробування турбогенераторiв . Товариство функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi в країнi та в свiтi. Економiчна стабiльнiсть буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi проводить Уряд України та свiтова спiльнота. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю. Значних iнвестицiй не планується. Одним з основних гальмуючих факторiв розвитку товариства є недостатнiсть власних коштiв для розвитку та високi вiдсотковi ставки за користування банкiвськими кредитами.

Колектив акцiонерного товариства "Мiжрегiональна Електроенергетична Асоцiацiя" ЕЛТА "зацiкавлений в розширеннi спiвпрацi з новими партнерами. Перспектива - участь в програмах з енергозбереження, iнвестицiйних проектах.


2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА" створено шляхом змiни найменування з АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА" (код ЄДРПОУ 23458115) , яке зареєстровано Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 18.05.1995 року.

Основною метою дiяльностi Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного здiйснення виробничо-господарської, iнвестицiйної, комерцiйної та iншої пiдприємницької дiяльностi в рiзноманiтних галузях господарювання, виробництва та реалiзацiї товарiв народного споживання й продукцiї виробничо-технiчного призначення, органiзацiї та здiйснення закупiвлi i продажу будь-яких товарiв та продукцiї, надання будь-яких видiв послуг, здiйснення фiнансових та торговельних операцiй, залучення iноземних iнвестицiй, розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, формування товарного ринку, розвитку iнфраструктури i реалiзацiї на основi одержаного прибутку соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства, а також здiйснення iншої, не забороненої чинним законодавством України, дiяльностi для отримання прибутку на вкладений капiтал.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалось деривативiв та не вчинялось правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.


1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

д/в


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/в


4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управлiння не затверджувався;


кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

д/в


вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/в


2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Кодекс корпоративного управлiння в АТ " МЕА "ЕЛТА" не затверджувався, але Товариство дотримується чинних Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014р.

Протягом звiтного року Товариство забезпечувало захист прав, законних iнтересiв акцiонерiв Товариства та рiвне ставлення до всiх акцiонерiв Товариства незалежно вiд того, чи є акцiонер резидентом України, вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.

Товариство сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариства, зокрема:

1. Право на участь в управлiннi Товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах. Для того, щоб акцiонери мали можливiсть ефективно реалiзувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акцiонерiв:

а) брати участь у вирiшеннi найважливiших питань дiяльностi товариства, у тому числi прийняття рiшення про внесення змiн до статуту, обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, додатковий випуск акцiй, викуп товариством розмiщених ним акцiй, укладення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, реорганiзацiю товариства та iншi дiї, якi призводять до суттєвих корпоративних змiн;

б) вчасно отримувати повiдомлення про скликання загальних зборiв, що мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, мiсце проведення та процедура реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах товариства створює сприятливi умови для участi акцiонера у зборах. Процедури пiд час проведення загальних зборiв не мають робити участь у голосуваннi надмiрно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручний для акцiонера спосiб знайомитися з матерiалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборiв, та отримувати додаткову iнформацiю стосовно питань порядку денного вiд посадових осiб та iнших уповноважених осiб товариства;

г) вносити пропозицiї та вимагати їх включення до порядку денного загальних зборiв.

?) брати участь у загальних зборах особисто або через вiльно обраного представника, причому голоси, поданi на загальних зборах акцiонерами та представниками акцiонерiв, мають однакову силу;

д) брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування, причому процедура голосування на загальних зборах забезпечує прозорiсть та надiйнiсть пiдрахунку голосiв.

2. Право на отримання частини прибутку товариства у розмiрi, пропорцiйному належнiй акцiонеровi кiлькостi акцiй.

3. Право на своєчасне отримання повної та достовiрної iнформацiї про фiнансово-господарський стан товариства та результати його дiяльностi, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та (або) розмiр доходу за ними, про випуск товариством цiнних паперiв тощо.

4. Право на вiльне розпорядження акцiями.

5. Право на надiйну та ефективну реєстрацiю та пiдтвердження права власностi на акцiї:

а) процедура реєстрацiї права власностi забезпечує швидкий, надiйний та доступний спосiб реєстрацiї права власностi та отримання належного пiдтвердження права власностi;

б) товариство вживає всiх заходiв для того, щоб запобiгти неправомiрному втручанню у процедуру реєстрацiї прав власностi з боку посадових осiб органiв товариства та iнших акцiонерiв.

в) при виборi депозитарної установи товариство керувалося виключно критерiями незалежностi, професiйностi та її надiйностi.

6. Право вимагати обов'язкового викупу товариством акцiй за справедливою (ринковою) цiною в акцiонерiв, якi голосували "проти" певних прийнятих загальними зборами рiшень, якi обмежують їх права.

Товариство забезпечує рiвне ставлення до всiх акцiонерiв - власникiв одного типу/класу акцiй:

а) кожна випущена товариством проста акцiя надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення, яке обмежує права акцiонерiв - власникiв акцiй, такi акцiонери мають право голосу стосовно цих питань; у разi, якщо акцiонер голосував "проти" прийняття такого рiшення, вiн має право вимагати викупу товариством належних йому акцiй за справедливою цiною;

в) на кожну випущену товариством акцiю одного типу/класу виплачується однаковий розмiр дивiдендiв. Не допускається в рамках одного типу/класу акцiй встановлення переваг для отримання дивiдендiв рiзними групами акцiонерiв;

г) усiм акцiонерам надаються рiвнi права та можливостi щодо доступу до iнформацiї.

Товариство сприяє та пiдтримує спiлкування акцiонерiв мiж собою з питань, що стосуються реалiзацiї основних прав акцiонерiв.

Система корпоративного управлiння забезпечує однаково справедливе ставлення до всiх акцiонерiв, включаючи дрiбних та iноземних акцiонерiв. Усi акцiонери мають можливiсть вдаватися до ефективних засобiв захисту у разi порушення їхнiх прав.


3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)


Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X


Дата проведення

25.04.2018

Кворум зборів

0

Опис

Перелiк питань порядку денного:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

2. Обрання лiчильної комiсiї; прийняття рiшення про припинення її повноважень.

3. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

4. Звiт Президента Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Президента.

5. Звiт Ревiзора за результатами перевiрки рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.

6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 р.

7. Порядок розподiлу прибутку та збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.

За питаннями порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:

1) Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Лiвшиця Олександра Лазаревича, секретарем Загальних зборiв акiонерiв Шайн Ганну Семенiвну.

2) Обрати лiчильну комiсiю у складi голови лiчильної комiсiї Галицю Сергiя Володимироча, члена лiчильної комiсiї Гамана Сергiя Iвановича строком повноважень до дати закриття Загальних зборiв акцiонерiв.

3) Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi по порядку денному - до 10 хв., виступи - до 7 хв., дебати - до 20 хв.по питанню.

4) Роботу Президента в 2017 роцi визнати задовiльною.

5) Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк.

6) Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.

7) Збитки, отриманi Товариством у 2017 роцi, покрити за рахунок прибутку наступних рокiв.

Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати в зв`язку з отриманими чистого збитку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi.

Затвердити нормативи розподiлу прибутку на 2017 рiк: в першу чергу - чистий прибуток спрямовується на покриття збиткiв минулих рокiв; в другу чергу - залишок нерозподiленого чистого прибутку на розвиток пiдприємства.


8) Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, пов`язаних iз здiйсненням господарської дiяльностi Товариства, в тому числi укладання Президентом цивiльно-правових угод та iнших правочинiв, спрямованих на придбання або вiдчуження об`єктiв нерухомостi та рухомого майна, товарiв, нематерiальних активiв, акцiй та iнших корпоративних прав, отримання кредитiв та позик, якi вчинятимуться Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв на загальну суму 85 000 000 грн.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (зазначити)Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (зазначити)Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (зазначити)Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні


У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так

Ні

Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства


Інше (зазначити)У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в


У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: д/в


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента


Склад наглядової ради (за наявності)?


Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

З питань аудиту


X

З питань призначень


X

З винагород


X

Інше (зазначити)

д/в


Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в


Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:


Персональний склад наглядової ради


Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний членТак

Ні

д/в

д/вОпис:

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (зазначити)


X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (зазначити)Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

д/в


Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)Інформація про виконавчий орган


Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Одноосiбний виконавчий орган - Президент

Президент:

1) здiйснює будь-якi дiї вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень, що передбаченi дiючим Статутом;

2) керує поточною дiяльнiстю Товариства, у тому числi розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошовi кошти;

3) представляє Товариство в його вiдносинах з юридичними i фiзичними особами, пiдприємствами, органiзацiями та установами усiх форм власностi;

4) веде переговори i укладає вiд iменi Товариства, без попереднього погодження iз Загальними зборами , усi види договорiв (угод), включаючи договори про вiдчуження корпоративних прав Товариства, основних засобiв, заставу, поруку, передачу майна в якостi внеску до сумiсної дiяльностi, угоди на вiдчуження основних фондiв Товариства, в тому числi в якостi внеску до статутних капiталiв господарських товариств, усi види договорiв з банкiвськими установами, на суму, що не перевищує 10% та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

5) вчиняє вiд iменi Товариства без згоди Загальних зборiв акцiонерiв Товариства значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинiв, становить менш 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

6) визначає порядок та напрямки використання коштiв Резервного капiталу Товариства;

7) визначає порядок утворення, формування i використання фондiв Товариства;

8) вирiшує питання про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

9) затверджує органiзацiйну структуру Товариства, функцiї, порядок та регламенти роботи кожного зi структурного пiдроздiлу, розподiляє обов'язки та визначає повноваження керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;

10) затверджує Положення про структурнi пiдроздiли (управлiння) Товариства, внутрiшнi iнструкцiї та правила Товариства;

11) органiзує та забезпечує виконання договiрних та iнших зобов'язань, що прийнятi Товариством;

12) органiзує ведення в Товариствi оперативного, бухгалтерського та статистичного облiку i звiтнiсть Товариства та надання звiтностi, статистичної iнформацiї та адмiнiстративних даних до державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї, згiдно з вимогами чинного законодавства України;

13) органiзує скликання та пiдготовку до проведення чергових та позачергових Загальних зборiв в порядку та строки, визначенi дiючим Статутом з дотриманням iнших чинних норм законодавства України;

14) затверджує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових загальних зборiв акцiонерами Товариства самостiйно у випадках, передбачених дiючим законодавством України та дiючим Статутом;

15) приймає рiшення про проведення позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за власною iнiцiативою;

16) визначає дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

17) обирає незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторську фiрму) для проведення вiдповiдних перевiрок та визначає умови договору, що укладатимуться з ним (нею), встановлює розмiр оплати його (її) послуг;

18) визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу Товариством власних акцiй;

19) є уповноваженою та вiдповiдальною особою при реалiзацiї в Товариствi статей 66 та 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним цiнних паперiв та/або щодо обов'язкового викупу Товариством власних акцiй на вимогу його акцiонерiв;

20) вiдкриває банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України, валютнi та iншi рахунки, передбаченi чинним законодавством України, розпоряджається ними вiд iменi Товариства на власний розсуд з урахуванням iнтересiв Товариства;

21) приймає рiшення про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб Товариства - Головного бухгалтера та директорiв представництв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств;

22) укладає трудовi контракти з керiвниками (директорами) представництв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств Товариства на пiдставi типових контрактiв, затверджених рiшеннями Загальних зборiв;

23) затверджує перелiк посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (пiдписує) цi контракти;

24) затверджує перелiк вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, забезпечує органiзацiю заходiв щодо нерозголошення працiвниками комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї;

25) приймає рiшення щодо входження (вихiд) до (з) iнших господарських товариств, а рiвно придбання (вiдчуження) частки (акцiй) вже створених господарських товариств. У випадку внесення до статутних капiталiв господарських товариств майна Товариства, затверджує перелiк i вартiсну оцiнку цього майна, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим Статутом;

26) вирiшує питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

27) приймає вiдповiднi рiшення щодо купiвлi у власнiсть Товариства (продажу) будь-яких цiнних паперiв;

28) приймає рiшення про створення за участю Товариства будь-яких видiв недержавних пенсiйних фондiв (вiдкритих, корпоративних, професiйних, тощо);

29) приймає рiшення про здiйснення пенсiйних внески до системи недержавного пенсiйного забезпечення на користь працiвникiв Товариства та самостiйно встановлює вiдсоток вiдрахувань таких внескiв;

30) приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства до будь-яких судових iнстанцiй;

31) приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi за кордон;

32) забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;

33) укладає трудовi угоди з найманими працiвниками Товариства, визначає їх умови працi та оплату на пiдставi внутрiшнiх документiв, що дiють у Товариствi, а також звiльняє працiвникiв Товариства, приймає рiшення про застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного впливу до працiвникiв Товариства;

34) розробляє i затверджує штатний розклад (розпис), визначає порядок найму i звiльнення працiвникiв Товариства, форми, системи i розмiри оплати їх працi, а також iншi види заохочень працiвникiв, розпорядок робочого дня, змiннiсть роботи, порядок надання вiдпусток;

35) надає штатним працiвникам Товариства безвiдсотковi позички на зворотнiй основi згiдно наданих ними заяв шляхом укладання вiдповiдних договорiв (угод);

36) органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

37) у межах повноважень, що визначенi дiючим Статутом, видає довiреностi, накази, розпорядження i вказiвки, якi є обов'язковими до виконання всiма без виключення працiвниками Товариства;

38) виносить рiшення про притягнення до дисциплiнарної та майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться в трудових вiдносинах з Товариством;

39) приймає рiшення про передачу та умови передачi частини майна Товариства фiлiям, структурним пiдроздiлам i представництвам Товариства;

40) у разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення незалежних аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

41) встановлює порядок надання iнформацiї особам, якi не є акцiонерами Товариства. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї товариства

42) забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, якi можуть бути виявленими пiд час проведення вiдповiдних перевiрок службою внутрiшнього аудиту та/або зовнiшнiм незалежним аудитором;

43) приймає рiшення про участь Товариства в будь-яких закупiвлях, в тому числi державних закупiвлях, торгах, аукцiонах, тощо незалежно вiд виду, предмету чи суми (вартостi) такої закупiвлi, торгiв, аукцiону, тощо;

44) укладає договори (угоди), якщо Товариство за результатами в рiзного роду закупiвель, в тому числi державних закупiвель, торгiв, аукцiонiв, тощо, визнане переможцем, без обмежень по виду, предмету чи суми такого договору (угоди), що укладається за результатами закупiвлi, торгiв, аукцiону, тощо;

45) укладає договори (угоди), предметом яких є забезпечення зобов'язань Товариства перед третiми особами (банкiвськi гарантiї, поруки, страхування ризикiв тощо) з банкiвськими установами, страховими компанiями з метою участi Товариства в рiзного роду закупiвлях, в тому числi державних закупiвлях, торгах, аукцiонах тощо та/або забезпечення виконання договорiв (угод) Товариства, якi

укладаються за результатами закупiвлi, в тому числi державної закупiвлi, торгiв, аукцiону, тощо.

46) здiйснює iншi дiї та виконує iншi повноваження, не передбаченi дiючим Статутом або делегованi Загальними зборами Товариства та необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства.


Опис

Керуючись п.3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства " черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що проводяться щорiчно у квiтнi мiсяцi, надають Президенту Товариства попередню згоду на вчинення правочинiв, що укладаються Президентом вiд iменi Товариства, i якi за обсягом або в грошовому еквiвалентi складають вiд 10 до 25 вiдсоткiв (включно) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з визначенням характеру таких правочинiв та їх граничної сукупної вартостi , з обов'язковим розглядом та остаточним затвердженням таких правочинiв на наступних чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства.Примітки

д/в


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

так

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

так

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів


X

Положення про наглядову раду


X

Положення про виконавчий орган


X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)


X

Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

ні

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

ні

ні

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада


X

Виконавчий орган

X


Інше (зазначити)З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів


X

Інше (зазначити)6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента


з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Лiвшиць Олександр Лазаревич

-

30


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента


Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

д/в8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Президент Товариства обирається загальними зборами Товариства.

Президент Товариства призначає Головного бухгалтера Товариства.

Винагород або компенсаiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення немає.9) повноваження посадових осіб емітента

Президент, одноосiбний виконавчий орган Товариства, який дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства.

До компетенцiї Президента належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, зокрема:

1) виконання рiшень загальних зборiв Товариства;

2) укладення цивiльно-правових та господарських договорiв або вчинення будь-яких iнших правочинiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;

3) пiдписання рахункiв, банкiвських документiв, заяв, офiцiйних листiв, iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;

4) вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;

5) видання наказiв та розпоряджень з питань органiзацiї виробництва та працi;

6) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi Товариства;

7) затвердження штатного розкладу Товариства та змiн до нього, укладення, змiна та розiрвання трудових угод з працiвниками Товариства;

8) вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що не суперечать Статуту та законодавству України.

9) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

10) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;

11) обрання реєстрацiйної комiсї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

14) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Президент вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Президент пiдзвiтний загальним зборам i органiзовує виконання їх рiшень. Президент дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законодавством.

Президент на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України.10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління


ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

ЩОДО ЗВIТУ КЕРIВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Призначається для власникiв цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНААСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА" (далi за текстом - Товариство), управлiнського персоналу пiдприємства та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Основнi вiдомостi про Товариство:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖРЕГIОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦIАЦIЯ "ЕЛТА"

Код за ЄРДПОУ 23458115

Мiсцезнаходження: 61091, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, проїзд Стадiонний, будинок 14-А

Дата державної реєстрацiї: 18.05.1995р.

Основнi види дiяльностi за КВЕД:

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах (основний);

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням;

33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання;

Iдентифiкацiя звiту

Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства (далi - Звiт). Звiт пiдготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних товариств.


Iдентифiкацiя застосовних критерiїв

У звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.


Властивi обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю Товариства не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.


Застосовнi критерiї

Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання звiту щодо надання впевненостi користувачам Звiту щодо результатiв перевiрки та висловлення думки про окремi статтi Звiту, як цього вимагає Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" та ", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.

У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 401, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне управлiння емiтента.

Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити для iнших цiлей.


Iдентифiкацiя вiдповiдальностi

Управлiнський персонал Товариства вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за вимiрювання чи оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання.

Застосованi стандарти

Завдання виконувалось вiдповiдно Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".


Контроль якостi та iншi професiйнi вимоги

ПП "Аудиторська фiрма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.


Незалежнiсть та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики затвердженого наказом фiрми, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.


Iнформативний перегляд виконаної роботи

Досвiд та методика виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми включають:

- застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;

- планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку доказiв;

- розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;

- пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;

- застосування процедур вiдповiдно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);

- практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання впевненостi.

Аудитор перевiрив iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк, та порiвняв її з iнформацiєю з вiдкритих джерел i наданими управлiнським персоналом Товариства документами. Зокрема про:

вiдсутнiсть кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство;

застосовану Товариством практику корпоративного управлiння;

проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

вiдсутнiсть обраного складу наглядової ради, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

повноваження посадових осiб емiтента.

Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та вiдповiднi докази для надання висновку.


Основа для думки iз застереженням

Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння, яким би були задекларованi основнi принципи корпоративного управлiння якi застосовуються Товариством, тодi як його наявнiсть пiдвищила конкурентоспроможнiсть та економiчну ефективнiсть завдяки забезпеченню належної уваги до iнтересiв акцiонерiв; рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин; фiнансової прозоростi; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Вважаємо за необхiдне привернути увагу адресатiв цього звiту, Товариство не створювало Наглядової ради та окремого органу внутрiшнього контролю i управлiння ризиками. Вiдповiдно до Статуту Товариства повноваження Наглядової ради здiйснюються загальними зборами, а в частинi скликання загальних зборiв - одноосiбним виконавчим органом - Президентом Товариства. Спецiального документу, в якому б мiстились характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, в Товариствi не затверджено, тодi як його наявнiсть вдосконалила б систему корпоративного управлiння. Проте, Товариство використовує управлiнський контроль та зовнiшнiй аудит з метою мiнiмiзацiї ризикiв та контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовiрностi окремих роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2018 рiк, що перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання.


Висновок iз застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, що перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв.Ю. О. Семенiхiна

Директор

__________________________

Сертифiкат аудитора

006838, виданий

06.07.2011р. АПУ


12 квiтня 2019р.

м. Харкiв, Україна

Основнi вiдомостi про аудитора

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит"

(код за ЄДРПОУ 31235849)

Мiсцезнаходження:

61024, м. Харкiв, вул. Гуданова, 9/11

тел. (057)7 140 190


Свiдоцтво про включення до Реєстру

аудиторських фiрм та аудиторiв,

видане Аудиторською палатою України

4659 вiд 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Привілейовані іменні

-


-, -, -

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

Лiвшиць Олександр Лазаревич

270

30

270

0

Роговий Iван Харитонович

158

17,56

158

0

Макарук Микола Сергiйович

135

15

135

0

Галиця Сергiй Володимирович

112

12,44

112

0

Гаман Сергiй Iванович

90

10

90

0

Ракогон Олексiй Володимирович

90

10

90

0

Шайн Ганна Семенiвна

45

5

45

0

Усього

900

100

900

0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

04.03.2019

Лiвшиць Олександр Лазаревич

-

99,444444

30

Зміст інформації:

Частка акцiонера Лiвшиця Олександра Лазаревича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 99,444444 % до 30 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 99,444444 % до 30 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

2

04.03.2019

Галиця Сергiй Володимирович

-

0

12,44

Зміст інформації:

Частка акцiонера Галицi Сергiя Володимировича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0 % до 12,44 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 12,44 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

3

04.03.2019

Гаман Сергiй Iванович

-

0

10

Зміст інформації:

Частка акцiонера Гамана Сергiя Iвановича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0 % до 10 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 10 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

4

04.03.2019

Макарук Микола Сергiйович

-

0

15

Зміст інформації:

Частка акцiонера Макарука Миколи Сергiйовича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0 % до 15 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 15 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

5

04.03.2019

Ракогон Олексiй Володимирович

-

0

10

Зміст інформації:

Частка акцiонера Ракогона Олексiя Володимировича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0 % до 10 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 10 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

6

04.03.2019

Роговий Iван Харитонович

-

0

17,56

Зміст інформації:

Частка акцiонера Рогового Iвана Харитоновича у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0 % до 17.56 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0 % до 17.56 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

7

04.03.2019

Шайн Ганна Семенiвна

-

0,56

5

Зміст інформації:

Частка акцiонера Шайн Ганни Семенiвни у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0,56 % до 5 %, у тому числi частка у загальної кiлькостi голосуючих акцiй змiнилася з 0,56 % до 5 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями емiтенту не вiдомi. Повiдомлення вiд власника(iв) акцiй до емiтента не надходило.

X. Структура капіталуТип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiї простi iменнi

900

2 034,00

Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:

1) участь в управлiннi акцiонерним Товариством;

2) отримання дивiдендiв;

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства ;

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;

5) реалiзацiю iнших прав, встановлених цим Статутом та дiючим законодавством України.

Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Обов'язки акцiонерiв Товариства:

1) дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства,

2) виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших органiв Товариства,

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю,

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом,

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства,

6) iншi обов'язки, встановленi цим Статутом та дiючим законодавством України.

Рiшенням вищого органу Товариства на акцiонерiв може бути покладено обов'язок участi у загальних зборах Товариства та вiдповiдальнiсть за його недотримання.


нi

Примітки:

д/в

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.10.2002

129/20/1/02

Харкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000148050

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

2 034

900

1 830 600

100

Опис

Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.

Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

Фактiв торгiвлi цiнними паперами емiтента не було.


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітентаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Лiвшиць Олександр Лазаревич

270

30

270

0

Роговий Iван Харитонович

158

17,56

158

0

Галиця Сергiй Володимирович

112

12,44

112

0

Гаман Сергiй Iванович

90

10

90

0

Макарук Микола Сергiйович

135

15

135

0

Ракогон Олексiй Володимирович

90

10

90

0

Усього

855

95

855

0
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2 041,6

1 755,8

0

0

2 041,6

1 755,8

будівлі та споруди

1 120,1

1 061

0

0

1 120,1

1 061

машини та обладнання

481,3

383,7

0

0

481,3

383,7

транспортні засоби

359,3

252,2

0

0

359,3

252,2

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

80,9

58,9

0

0

80,9

58,9

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2 041,6

1 755,8

0

0

2 041,6

1 755,8

Опис

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 4101,2 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 2345,4 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Група 4 (машини та обладнання) - 5 рокiв

Група 5 (транспортнi засоби) - 6 рокiв

Група 6 (iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 рокiв

Група 9 (iншi основнi засоби) - 12 рокiв.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

6 168

8 686,7

Статутний капітал (тис.грн)

1 830,6

1 830,6

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 830,6

1 830,6

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.


Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2017 р. складає 8686,7 тис.грн. та перевищує статутний капiтал на 6856,1 тис.грн.

Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2018 р. складає 6168,0 тис.грн. та перевищує статутний капiтал на 4337,4 тис.грн.

Висновок

Протягом 2017-2018 рокiв вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


д/в


0

0


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/в


0

0


за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/в


0

0


за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/в


0

0


за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

д/в


0

0


за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/в


0

X


Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

30 343,4

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

30 343,4

X

X

Опис

До складу iнших зобов`язань включено:

- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, поботи, послуги - 24447,2 тис.грн.;

- поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 7,2 тис.грн.;

- iншi поточнi зобов`язання - 5889,0 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

31235849

Місцезнаходження

61024, Харківська обл., м. Харкiв, вул. Гуданова, 9/11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4659

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.01.2016

Міжміський код та телефон

(057)7 140 190

Факс

(057)7 140 190

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма


Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Київська обл., м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа


Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-24

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть

Опис

ПАТ "НДУ" є Центральним депозитарiєм, тому проводить депозитарну дiяльнiсть без лiцензiї.

ПАТ "НДУ" надає АТ "МЕА "ЕЛТА" послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв.XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість


Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

25.04.2018

Загальнi збори акцiонерiв

85 000

42 638,5

199,35

Значнi правочини, пов`язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi Товариства, в тому числi укладання Президентом цивiльно-правових угод та iнших правочинiв, спрямованих на придбання або вiдчуження об`єктiв нерухомостi та рухомого майна, товарiв, нематерiальних активiв, акцiй та iнших корпоративних прав, отримання кредитiв та позик.Опис:

Загальна сума правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв - 85 000 000 грн.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2019.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне тоавриство "Мiжрегiональна електроенергетична асоцiацiя "ЕЛТА"

за ЄДРПОУ

23458115

Територія

Харківська область, Фрунзенський р-н

за КОАТУУ

6310138500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

71.12

Середня кількість працівників, осіб: 30

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61091, Харківська обл., м. Харкiв, проїзд Стадiонний, 14-А, (057) 713-41-05


1. Баланс

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

2041,6

1755,8

первісна вартість

1011

4111,3

4101,2

знос

1012

(2069,7)

(2345,4)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

18,4

18,4

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

2060

1774,2

II. Оборотні активи
Запаси:

1100

16283

16972

у тому числі готова продукція

1103

5465,4

13319,7

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

5795,4

6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

308,4

201,9

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

13118,1

12379,8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

454,2

1050,8

Витрати майбутніх періодів

1170

43,6

43,3

Інші оборотні активи

1190

4575,8

4112,5

Усього за розділом II

1195

40578,5

34766,3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

42638,5

36540,5


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1830,6

1830,6

Додатковий капітал

1410

11,7

11,7

Резервний капітал

1415

457,7

457,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6386,7

3868

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

8686,7

6168

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

37,6

29,1

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

27202,4

24447,2

розрахунками з бюджетом

1620

142,4

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

0

0

розрахунками з оплати праці

1630

0,8

7,2

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

6568,6

5889

Усього за розділом III

1695

33914,2

30343,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

42638,5

36540,5


Примітки:


1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть АТ "МЕА "ЕЛТА" за 2018 рiк пiдготовлена з дотриманням вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Концептуальними основами фiнансової звiтностi АТ "МЕА "ЕЛТА" являються Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (iз змiнами та доповненнями) та Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку.

Для забезпечення єдиних принципiв, методiв та пiдходiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та при складаннi фiнансової звiтностi на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi iснує внутрiшнiй Наказ №1 вiд 1 вiд 09.01.2017 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства ". Цей наказ встановлює облiкову полiтику щодо оцiнки запасiв, методiв нарахування зносу необоротних активiв, визначає методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв, малоцiнних необоротних активiв, та встановлює оцiнку ступенi завершення операцiй у бухгалтерському облiку, склад та розподiл витрат акцiонерного товариства, а також порядок формування резервiв та забезпечень. Облiкова полiтика у 2018 роцi не змiнювалась.

Форма ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi у 2018 роцi - журнально - ордерна, з використанням бухгалтерської комп'ютерної програми "Унiверсал".

2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення

Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Припущення та, зробленi на їхнiй основi, розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно.

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.

2) Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.

3) Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi.

4) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв обгрунтованi;

5) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.

Всi форми рiчної фiнансової звiтностi АТ "МЕА "ЕЛТА" станом на 31 грудня 2018 року складено в тисячах гривень. Валюта звiтностi - гривня. Рiвень округлення - 1000 (одна тисяча гривень). Одиниця вимiру - тис. грн.


3. Основа надання iнформацiї

Всi господарськi операцiї, що мали мiсце у 2018 роцi, проведенi в бухгалтерському облiку i вiдображенi у фiнансової звiтностi в повному обсязi. Будь - яких подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на данi фiнансової звiтностi за 2018 рiк не було.

Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва, затверджений Мiнiстерством фiнансiв України у складi:

- Баланс на 31.12.2018 р. (форма №1-м);

- Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк (форма №2-м);

та стислi текстовi Примiтки до фiнансової звiтностi, у яких розкривається iнформацiя про активи, пасиви, власний капiтал та iнша необхiдна iнформацiя згiдно з вимогами П(С)БО.


4. Операцiї з пов'язаними сторонами

Управлiнський персонал АТ "МЕА "ЕЛТА" визначає такими, що мають суттєвий вплив на результати дiяльностi АТ "МЕА "ЕЛТА" є його засновники, керiвництво та близькi члени їх родин. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх iнших споживачiв. Впродовж 2018 року операцiї з пов'язаними сторонами, не здiйснювались.


5. Подiї пiсля дати балансу

Пiсля дати балансу не вiдбувалося будь-яких суттєвих подiї, якi поставлять пiд сумнiв вiдповiднiсть облiкової полiтики, використаної АТ "МЕА "ЕЛТА" стосовно фiнансової звiтностi за звiтний 2018 рiк. Товариство оцiнило, що в перiод з 01.01.2018 р. й до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску не вiдбувалось наступних подiй:

а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк);

б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).

Таких подiй виявлено не було.

Фiнансовий звiт АТ "МЕА "ЕЛТА" складено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 07.02.2013 р. № 73 та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 року № 25) (iз змiнами).

Фiнансовий звiт складається iз Балансу станом на 31.12.2018 р. (форма №1-м) та Звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк (форма №2-м).

Для забезпечення єдиних принципiв, методiв та пiдходiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та при складаннi фiнансової звiтностi на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi iснує Наказ №1 вiд 09.01.2017 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства ". Цей наказ встановлює облiкову полiтику щодо оцiнки запасiв, методiв нарахування зносу необоротних активiв, визначає методи нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних активiв, та встановлює оцiнку ступенi завершення операцiй у бухгалтерському облiку, склад та розподiл витрат акцiонерного товариства, порядок формування резервiв та забезпечень, межу суттєвостi.


ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ на 31.12.2018 р.

АТ "МЕА "ЕЛТА"


РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО АКТИВIВ АТ "МЕА "ЕЛТА"

Станом на 31.12.2018р. загальна сума активiв АТ "МЕА "ЕЛТА" становить 36 540,5 тис. грн.

Нематерiальнi активи

Облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.99 р. № 242 (iз змiнами та доповненнями). Нематерiальнi активи пiдприємства станом на 31.12.2018 р. складають 78,6 тис. грн. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом виходячи iз строкiв корисного використання НМА. В балансi нематерiальнi активи вiдображенi згiдно з даними аналiтичного облiку. У складi нематерiальних активiв лiцензiйнi комп'ютернi програми та авторськi права. У 2018 роцi не було приходу i вибуття нематерiальних активiв . У фiнансової звiтностi суб'єкта малого пiдприємництва сума нематерiальних активiв вiдображена у складi основних засобiв.

Основнi засоби

Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року складала 4 032,8 тис. грн., станом на 31.12.2018 р. складає 4 022,4 тис. грн.

У 2018 роцi вибуло основних засобiв - на суму 10,4 тис. грн., надiйшло - на суму 0,8 тис. грн.

Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства (Наказ №1 вiд 09.01.2017 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства на 2018 рiк") i здiйснюється у бухгалтерському облiку за прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi при введеннi в експлуатацiю в першому мiсяцi їх використання. Загальна сума накопиченої зносу необоротних активiв станом на 31.12.2018 року становить 2 345,4 тис. грн.

У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 010.11.2018 р. вiдповiдно до наказу № 72 вiд 31.10.2018 р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї". Розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв iнвентаризацiйною комiсiєю не встановлено.

Фiнансовi iнвестицiї

Облiк фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000р. № 91 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Визначення первiсної вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється згiдно П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" за вартiстю придбання. Пiдприємство не веде облiк фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi. Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться за фактичною собiвартiстю. Станом на 31.12.2018 на балансi пiдприємства враховується довгострокова фiнансова iнвестицiя у сумi 18,4 тис. грн.

Запаси

Облiк i оцiнку запасiв АТ "МЕА "ЕЛТА" здiйснює згiдно с П(С)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999 р. №246 (iз змiнами та доповненнями). В балансi вони вiдображенi за вартiстю придбання. Станом на 31.12.2018 р. балансова вартiсть виробничих запасiв складає 16 972,0 тис. грн. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється по методу iдентифiкацiйної собiвартостi. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами та затвердженi в установленому порядку. У звiтностi залишки запасiв вiдображенi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку. У звiтному перiодi iнвентаризацiя запасiв проводилась станом на 01.11.2018 р. вiдповiдно до наказу № 72 вiд 31.10.2018 р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї". Iнвентаризацiйною комiсiєю товариства розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю запасiв не встановлено.

Дебiторська заборгованiсть

Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги признається i оцiнюється по первiсної вартостi. На пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 р. складає 6,0 тис. грн. Заборгованостi, по якiй минув строк позовної дiяльностi, немає. У складi дебiторської заборгованостi враховуються одержанi короткостроковi векселi на суму 58,4 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. складає 201,9 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. складає 12 379,8 тис. грн.

Грошi та їх еквiваленти станом на 31.12.2018 р. складають 1 050,8 тис. грн.

Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2018р. складають 43,3 тис. грн.

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2018р. складають 4 112,5 тис. грн.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АТ "МЕА "ЕЛТА"

Облiк, признання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється згiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р. № 20 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.

Станом на 31.12.2018 р. довгостроковi зобов'язання АТ "МЕА "ЕЛТА" складають 29,1 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. поточнi зобов'язання АТ "МЕА "ЕЛТА" складають 30 343,4 тис. грн., у т. ч. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 24 447,2 тис. грн., з оплати працi - 7,2 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 5 889,0 тис. грн.


РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ АТ "МЕА "ЕЛТА"

Власний капiтал вiдображено у фiнансової звiтностi за 2018 рiк згiдно з даними бухгалтерського облiку вiдповiдно до дiючих П(С)БО. Станом на 31.12.2018 р. сума власного капiталу складає 6 168,0 тис. грн., у т. ч.:

Зареєстрований (пайовий) капiтал.

Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал АТ "МЕА "ЕЛТА" по балансу складає 1 830 600 грн. 00 коп. (1 830,6 тис. грн.). Згiдно затвердженого Статуту, статутний капiтал розподiлено на 900 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2 034,00 грн. кожна. Статутний капiтал АТ "МЕА "ЕЛТА" сплачено повнiстю у попереднi роки вiдповiдно до установчих документiв. Змiн у складi статутного капiталу протягом 2018 року не вiдбувалось.

Станом на 31.12.2018 р . додатковий капiтал по балансу складає 11,7 тис.грн.

Непокритий збиток. По балансу на початок року непокритий збиток складав 961,9 тис. грн., станом на 31.12.2018 р. непокритий збиток складає 3 868,0 тис. грн.. За пiдсумками дiяльностi за 2018 рiк чистий збиток складає 2 518,7 тис. грн.
2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

474,2

10126,7

Інші операційні доходи

2120

118,2

782,6

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

592,4

10909,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(113,6)

(7971,3)

Інші операційні витрати

2180

(2997,5)

(3805,5)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(3111,1)

(11776,8)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

-2518,7

-867,5

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-2518,7

-867,5


Примітки:


Результати дiяльностi пiдприємства за 2018 рiк вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати (форма №2-м), виходячи з даних бухгалтерського облiку.

Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк складено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 07.02.2013р. № 73 та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 року № 25) (iз змiнами).


Доходи

Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку АТ "МЕА "ЕЛТА" здiйснюється на пiдставi первинних документiв: актiв виконаних робiт, товарних накладних, банкiвських виписок та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї здiйснюється АТ "МЕА "ЕЛТА" в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999 р. № 290 (iз змiнами та доповненнями) та Наказу №1 вiд 09.01.2017 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства ".

За даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї АТ "МЕА "ЕЛТА" за 2018 рiк склала 474,2 тис. грн. Доходи вiд реалiзацiї - це доходи вiд виконання шеф-монтажу при ремонтi i модернiзацiї ТГВ та послуги вiдповiдального зберiгання продукцiї . Iншi операцiйнi доходи за 2018 рiк складають 118,2 тис. грн, це доходи вiд здавання в оренду власних примiщень та одержанi вiдсотки банку. Разом чистi доходи пiдприємства складають 592,4 тис. грн.


Витрати

Облiк витрат в АТ "МЕА "ЕЛТА" ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99 р. № 318 (iз змiнами та доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi.

Вiдображення витрат АТ "МЕА "ЕЛТА" здiйснюється на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї №291 вiд 30.11.1999 р. з використанням 8-го класу рахункiв. Бухгалтерський облiк витрат на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: накладних вiд постачальникiв, актiв виконаних робiт та послуг, iнших первинних та розрахункових документiв.

Витрати пiдприємства за 2018 рiк складають 3 111,1 тис. грн., у т.ч.: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 113,6 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 2 997,5 тис. грн.


Фiнансовий результат

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi АТ "МЕА "ЕЛТА" за 2018 рiк складає збиток у розмiрi 2 518,7 тис. грн.


Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з П(С)БО, немає.Керівник Лiвшиць Олександр Лазаревич
Головний бухгалтер Клименко Iрина Валерїiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Президент АТ "МЕА "ЕЛТА" Лiвшиць Олександр Лазаревич, як одноосiбний виконавчий орган товариства, пiдтверджую, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Також я пiдтверджую, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

25.04.2018


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів