Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент

Лівшиць Олександр Лазаревич

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

13.05.2015

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23458115

4. Місцезнаходження

61091, Харківська, Фрунзенський, м.Харків, проїзд Стадіонний, 14/3

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 392-00-45, 713-41-02

6. Електронна поштова адреса

rita@elta.kharkov.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 (3877), "Бюлетень.Цінні папери України"

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет

www.elta.kharkov.ua

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст


Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

В звіті відсутня наступна інформація:
1. Емітент - приватне акціонерне товариство, тому " 2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи на окремі види діяльності", "3.Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", "4.Інформація про корпоративного секретаря", "5.Інформація про рейтингове агентство", "6.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "9. Інформація про дивіденди", "11.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент", "13.Опис бізнесу" не надається в складі річного звіту.
12.2. iнформацiя про облiгацiї відсутня у зв'язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались;
12.3 в звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв акцiй та iнших цiнних паперiв.
12.4. в звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв похідних цінних паперів.
12.5 Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
14.4-5. Вiдомостi щодо цих пунктiв відсутні у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
15. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв i вiдповiдно не отримував гарантiй третiх осiб .
18-28. Вiдомостi щодо цих пунктiв відсутні у зв"язку з тим що цi додатки не заповнюються товариством.

Товариством у складi звiту не надається :
1.рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв'язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
2. звiт про стан об'єкта нерухомостi у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 № 424400

3. Дата проведення державної реєстрації

18.05.1995

4. Територія (область)*

63000 - Харківська

5. Статутний капітал (грн)

1830600,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

41

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.12, Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 46.69, Ремонт та технічне обслуговування електричного устатковання 33.14

10. Органи управління підприємства

Емітент є акціонерним товариством, тому інформація про органи управління підприємства не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Відділення «Харківське»ПАТ "Альфа-Банк"

2) МФО банку

300346

3) поточний рахунок

26003011951101

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Відділення «Харківське»ПАТ "Альфа-Банк"

5) МФО банку

300346

6) поточний рахунок

26003011951101

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Президент

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лівшиць Олександр Лазаревич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ГП "Електроважмаш", Заступник головного конструктора, головний спеціаліст.

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.12.2004, на необмежений термін

9) опис

Президент має право без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом та посадовою інструкцією Товариства. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 45 роки. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади- ГП "Електроважмаш", заступник головного конструктора, головний спеціаліст. В іншому підприємстві посад не обіймає.


1) посада

Директор з економіки

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Роговий Іван Харитонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 694240, 04.11.1997, Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області

4) рік народження**

1947

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ГП "Електроважмаш", заступник Генерального директора з т\г виробництва.

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.06.2003, на необмежений термін

9) опис

Як член Ради директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 21 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади- ГП "Електроважмаш", заступник Генерального директора з т/г виробництва.В іншому підприємстві посад не обіймає.


1) посада

Директор з виробництва

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Міняйленко Валерій Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН, 181628, 19.11.2001, Московським РВХМУУМВС України в Харківській області

4) рік народження**

1945

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ"Енергосоюз", нач. відділу з розробки та впровадженню.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.02.2001, на необмежений термін

9) опис

Як член Ради директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 13 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ТОВ"Енергосоюз", нач. відділу з розробки та впровадженню. В іншому підприємстві посад не обіймає.


1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Ірина Валеріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК, 318338, 28.10.1996, Комінтернівським РВХМУУМВС України в Харківській області

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "ЕЛТА-Консалтінг", Головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.12.2003, на необмежений термін

9) опис

Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.
Винагорода ні в який форми не виплачувалась, оплата праці згідно штатному розкладу. Стаж керівної роботи - 15 років. Протягом звітного періоду посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ДП "ЕЛТА-Консалтінг", Головний бухгалтер. В іншому підприємстві посад не обіймає.


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Президент

Лівшиць Олександр Лазаревич

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

895

99,444444

895

0

0

0

Директор з економіки

Роговий Іван Харитонович

МК, 694240, 04.11.1997, Фрунзенським РВХМУУМВС України в Харківській області

0

0,000000

0

0

0

0

Директор з виробництва

Міняйленко Валерій Олександрович

МН, 181628, 19.11.2001, Московським РВХМУУМВС України в Харківській області

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Клименко Ірина Валеріївна

МК, 318338, 28.10.1996, Комінтернівським РВХМУУМВС України в Харківській області

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

895

99,444444

895

0

0

0


* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Лівшиць Олександр Лазаревич

МК, 348827, 28.01.1997, ЦВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харківській області

895

99,444444

895

0

0

0

Усього

895

99,444444

895

0

0

0


* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X


Дата проведення

30.04.2014

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Питання порядку денного:
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку голосування по процедурним питанням та питанням порядку денного.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Президента Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Виявлення загальних напрямів розвитку та планів діяльності акціонерного товариства в 2014 р.
6. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.
7. Звіт Наглядової Ради за результатами 2013 р.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік та строку виплати дивідендів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
11.Інші питання.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного немає. Внесення змін до порядку денного не відбувалося.
Результати розгляду питань:
По першому питанню порядку денного:
1. обрати Головою загальних зборів Лівшиця Олександра Лазаревича, Секретарем загальних зборів Шайн Ганну Семенівну.
По другому питанню порядку денного:
2. обрати лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів на наступних загальних зборах акціонерів у складі: Голова- Галиця Сергій Володимирович, член- Шайн Ганну Семенівну.:
По третьому питанню порядку денного
Голосувати по процедурним питанням та питанням порядку денного відкритим голосуванням - мандатами.
По четвертому питанню порядку денного:
Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
- основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь - до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи в дебатах - до 3 (трьох) хвилин;
- відповіді на запитання - до 3 (трьох) хвилин.
- перерва- не більше 10 місяців.:
По п"ятому питанню порядку денного
1. Затвердити звіт Президента Товариста про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р.
2. Прийняти до відома та затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2014 р.
По шостому питанню порядку денного:
Зняти питання Затвердження висновку Ревізійної комісії (Ревізору) за результатами перевірки річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013 р. з порядку денного.
По сьомому питанню порядку денного:
Зняти питання звіт наглядової за результатами 2013р. з порядку денного.
По восьмому питанню порядку денного
Затвердити результата річної фінансової діяльності Товариства за 2013 рік.
По девятому питанню порядку денного:
1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013р.,
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 р.: чистий прибуток Товариства за 2013р. становить 216 000,00 грн., який пропонується розподілити наступним чином: фонд дивідендів - 0,00 грн., нерозподілений прибуток- 216 000,00 грн.
По десятому питанню порядку денного::
Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати проведення цих зборів.


* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


X. Відомості про цінні папери емітента1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.10.2002

129/20/1/02

Харківське територіальне управління ДКЦПФР

UA4000148050

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

2034,00

900

1830600,00

100,000000

Опис

Цiннi папери, крiм iменних акцiй не випускались.
Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась.
Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.
Фактів торгівлі цінними паперами емітента не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

2591,1

3053,5

0,0

0,0

2591,1

3053,5

будівлі та споруди

771,8

1225,6771,8

1225,6

машини та обладнання

759,0

628,5759,0

628,5

транспортні засоби

752,3

887,5752,3

887,5

інші

308,0

311,9308,0

311,9

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

Усього

2591,1

3053,5

0,0

0,0

2591,1

3053,5

Опис

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первiсна вартість основних засобів становить4 433,3 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 1379,8 тис.грн. Істотні змiни у вартостi основних засобів зумовленi купівлей та продажем транспортних засобів.Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Група 4 (машини та обладнання) - 5 років
Група 5 (транспортні засоби) - 6 років
Група 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 років
Група 9 (інші основні засоби) - 12 років


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

24502,5

26893,5

Статутний капітал (тис. грн.)

1830,6

1830,6

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

1830,6

1830,6

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 22671,4 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 22671,4 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


3. Інформація про зобов’язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X


X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

1430,10

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

100243,20

X

X

Усього зобов'язань

X

101673,30

X

X

Опис

д/н


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

28.03.2014

28.03.2014

Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фірма "АУДИТ-96 ", ТОВ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23909055

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61145, м. Харків, вул. Космічна, 22,оф.233

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1374

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

за 2014рік

Думка аудитора***

умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIVІнформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери 


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

Мандатами.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так (*)

Ні (*)

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій радіІнше (запишіть)

Протягом звітного періоду не було скликано жодних позачергових зборів акціонерів.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

Згідно Статуту Наглядова рада не створювалась, її повноваження здійснюють Загальні збори акціонерів.

Інше (запишіть)


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

0

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

0

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X


Положення про наглядову раду 


X

Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства 


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)


X

Положення про акції акціонерного товариства 


X

Положення про порядок розподілу прибутку 


X

Інше (запишіть) 

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X


Наглядова рада


X

Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?


Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови угоди з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Припинення господарської діяльності.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?


Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились

X


Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

Фінансова допомога юридичних та фізичних осіб.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились


* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:


яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


Фінансовий звіт


суб'єкта малого підприємництва


коди

Дата (рік, місяць, число)

15

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Міжрегіональна електроенергетична асоціація "ЕЛТА"

за ЄДРПОУ

23458115

Територія


за КОАТУУ

6310138500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

71.12

Середня кількість працівників

41
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком


Адреса, телефон:

61091, Фрунзенський, м.Харків, проїзд Стадіонний, 14/3 (057) 392-00-45


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v


за міжнародними стандартами фінансової звітності
1. Баланс


На 31.12.14


Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

510,8

-

Основні засоби:

1010

2 591,1

3 053,5

первісна вартість

1011

3 639,9

4 433,3

знос

1012

(1 048,8)

( 1 379,8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

18,4

18,4

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

3 120,3

3 071,9

II. Оборотні активи
Запаси

1100

60 231,9

66 524,4

у тому числі готова продукція

1103

19 640,0

17 676,5

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

8 880,2

23 859,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

510,7

1 474,4

у тому числі з податку на прибуток

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

34 035,9

21 562,5

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

1165

24 143,1

1 929,5

Витрати майбутніх периодов

1170

14,5

84,5

Інші оборотні активи

1190

17 585,3

7 668,4

Усього за розділом II

1195

145 401,6

123 103,4

IІІ. Необоротні активи,утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

Баланс

1300

148 521,9

126 175,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований(пайовий)капітал

1400

1 830,6

1 830,6

Додатковий капітал

1410

11,7

11,7

Резервний капітал

1415

457,7

457,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

24 593,5

22 202,0

Неоплачений капітал

1425

( - )

( - )

Усього за розділом I

1495

26 893,5

24 502,0

II. Довгострокові зобов'язання,цільове фінансування та забезпечення

1595

-

-

IІІ. Поточні зобов`язання
Короткострокові кредити банків

1600

-

-

Поточна заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

36 575,3

42 227,8

розрахунками з бюджетом

1620

6 410,4

1 430,1

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

1430,0

розрахунками зі страхування

1625

-

0,2

розрахунками з оплати праці*

1630

-

1,2

Доходи майбутніх періодів

1665

-

-

Інші поточні зобов`язання

1690

78 642,7

58 014,0

Усього за розділом IІІ

1695

121 628,4

101 673,3

ІV. Зобовязання ,пов’язані з необоротними активамі ,утримува ними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

148 521,9

126 175,3


* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0Примітки:

У статті "Основні засоби" наведена первісна вартість основних засобів в сумі 4 433,3 тис.грн., залишкова вартість на кінець звітного періоду склала 3 053,5тис. грн.
У статті "Дебіторська заборгованість за товари та послуги" наведена сума заборгованості за послуги первісна та чиста вартість яких склала 23 859,7 тис. грн
У статті "Інша дебіторська заборгованість" показана дебіторська заборгованість, яка не увійшла до інших статей дебіторської заборгованості та складає 21 562,5 тис. грн.
У статті "Грошові кошти" наведена сума коштів на поточних та інших рахунках в банках в сумі 1 929,5 тис. грн.
У статті "Статутний капітал" наведена сума статутного капіталу компанії в розмірі 1830,6 тис. грн.
У статті "Резервний капітал" відображена сума резервного капіталу компанії, який становить на кінець звітного періоду 457,7 тис. грн.
Наведена у статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" сума нерозподіленого прибутку складає 22 202,0тис. грн.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV


2. Звіт про фінансові результати


За 2014р.


Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

49 792,4

51 923,2

Інші операційні доходи

2120

6 178,5

4 187,6

Інші доходи

2240

-

-

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240 )

2280

55 970,9

56 110,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 42 719,1 )

( 46 201,9 )

Інші операційні витрати

2180

( 14 207,0 )

( 8 310,0 )

Інші витрати

2270

-

-

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 56 926,1 )

( 54 511,9 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

( 955,2 )

1 598,9

Податок на прибуток

2300

( 1 436,3 )

( 1 382,9 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 -2300)

2350

( 2 391,5 )

216,0


Примітки:


Стаття "Чистий доход (від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначена шляхом вирахування з суми доходів суму виплачених страхових відшкодувань. Чистий доход за звітний період склав 49 792,4,2 тис. грн.
Чистий прибуток компанії складає 216,0 тис. грн.
КерівникЛівшиць Олександр Лазаревич(підпис)


(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерКлименко Ірина Валеріївна(підпис)


(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV